สกศ.เร่งผุด ‘แพลตฟอร์มการศึกษา’ ดึงเด็กตกหล่น 3 แสนคนกลับเข้าเรียน

สกศ.เร่งผุด ‘แพลตฟอร์มการศึกษา’ ดึงเด็กตกหล่น 3 แสนคนกลับเข้าเรียน

นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)จึงเร่งจัดทำแผนการศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง โดยพยายามบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เข้าไปอยู่ในการจัดการศึกษาทุกระดับ มีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาล่าสุด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ตอบรับและนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือ ภาพรวมอว.มองปัญหาเช่นเดียวกันกับสกศ. และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา ในระดับอุดมศึกษตามแนวทางที่สกศ.วางไว้

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า สำหรับแผนที่วางไว้ มองภาพรวมทั้งประเทศ แบ่งการพัฒนาเป็นกลุ่มต่าง ๆ อาทิ กลุ่มปฐมวัย ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ลงมาช่วยขับเคลื่อน ให้เป็นไปตามพ.ร.บ.การพัฒนาปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562มีการตั้งซูเปอร์บอร์ดตามนโยบายของนายวิษณุ ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ประกาศนโยบาย ห้ามสอบเข้า ประถมศึกษาปีที่ 1 รวมถึงมีการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ส่งเสริมการเรียนเพื่อการมีงานทำ มีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนในระดับประถมและมัธยมกว่า 12.5 ล้านคน ส่วนกลุ่มอาชีวศึกษา พยายามจะเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การันตีเงินเดือนเป็นการเรียนเพื่อการมีงานทำ ส่วนอุดมศึกษามีการจัดทำเครดิตแบงก์เชื่อมต่อระหว่างภาคแรงงานกับภาคการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นคนวัยทำงานที่ยังไม่จบปริญญาตรี ที่จะเข้าสู่ระบบเครดิตแบงก์ กว่า 26 ล้านคน เป็นการยกระดับฝีมือแรงงาน รวมถึงมีการ ‘อัพสกิล-รีสกิล’

“นอกจากนี้ยังมีการทำหนังสือไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ให้เตรียมพร้อมรับมือปัญญาประดิษฐ์ หรือAI ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการทำงานภาคอุตสาหกรรมแทนกำลังคน กว่า 50% ในปี2025 ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการศธ. ยังเห็นว่า เด็กกว่า 3 แสนคนที่อออกจากระบบการศึกษา ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัว ดังนั้นจึงเตรียมยกร่างแพลตฟอร์มการศึกษา ข้ามภูมิภาค หากคนเหล่านี้พร้อมเมื่อไร ก็สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ทันที โดยให้สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบเครดิตแบงก์ได้ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าสู่การศึกษาได้ทุกเวลาที่พร้อม”นายอรรถพล กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon