นักวิชาการชี้ช่องพัฒนาคน ต้องขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ความสำเร็จ

นักวิชาการชี้ช่องพัฒนาคน ต้องขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ความสำเร็จ

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือกับ 7 กระทรวง สำหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต พ.ศ.2565-2569 ในฐานะที่สนใจ และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาคน ขอชื่นชมรัฐบาล และทุกหน่วยงาน ที่ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงผู้สูงอายุ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย และสังคมโลกในปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ตนเห็นว่าเพื่อให้นโยบายดังกล่าวก้าวไปข้างหน้า และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง หนึ่งในการบ้านที่ทุกหน่วยงานต้องเร่งดำเนินการจากนี้ คือการตอบโจทย์ให้ได้ว่าทำอย่างไรที่จะให้การบริหารจัดการโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เดินไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้อย่างแท้จริง

ผศ.ดร.รัฐพงศ์กล่าวต่อว่า การที่จะขับเคลื่อนให้ภารกิจดังกล่าวบรรลุเป้าประสงค์ได้นั้น จำเป็นอยู่เองที่ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องระดมความคิดเห็น และร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลบรรลุตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการบ่มเพาะให้คนไทยในทุกช่วงวัยเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมภายใต้มิติของการเป็น “คนดี คนเก่ง” มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และกระแสดิจิทัลได้อย่างแท้จริง เชื่อว่าหากทุกภาคส่วนเข้าใจ และมีเข็มมุ่งที่ตรงกัน โอกาสของความสำเร็จสำหรับการพัฒนา และต่อยอดทุนมนุษย์ จะมีความเป็นไปได้สูง ซึ่งช่องทาง หรือปัจจัยที่คาดว่าจะเอื้อ หรือนำไปสู่ความสำเร็จเบื้องต้น ผู้นำของหน่วยงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต้องมุ่งมั่น และจริงจังในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

“ที่ผ่านมา เมื่อกล่าวถึงการดำเนินการภารกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญ หรือผุดไอเดียออกมา เพื่อรังสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมในมิติต่างๆ นั้น จะเห็นได้ว่าหลายโครงการต้องสะดุด และขาดช่วง ก่อให้เกิดขาดสูญเสียทรัพยากรต่างๆ ไปอย่างน่าเสียดายยิ่ง โดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญา และเม็ดเงินตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น วันนี้ช่องทางที่เหมาะ และเป็นหนึ่งในสะพานเชื่อมสำหรับการขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของนโยบาย คือการที่ผู้บริหารตระหนักด้วยการนำศาสตร์พระราชาภายใต้มิติของการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นหลักคิด และเข็มมุ่งนั่นคือการตอบโจทย์ และก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง” ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image