‘ทรงเคร่งครัดพระธรรมวินัย-มีขันติมาก’ เรื่องเล่าจากความทรงจำของ ‘สมเด็จพระวันรัต’ ต่อ ‘ในหลวง ร.9’

สมเด็จพระวันรัต2

สมเด็จพระวันรัต3

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) พร้อมเผยความรู้สึกขณะใกล้ชิดพระองค์ในช่วงที่ทรงผนวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศฯ ว่า ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผนวช 15 วัน ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2499 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ ทรงได้รับฉายาว่า “ภูมิพโลภิกขุ” จากนั้นเสด็จฯ มาประทับจำพรรษา ที่พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศฯ

“ขณะนั้นอาตมาซึ่งอยู่พระตำหนักเดียวกันได้เห็นพระจริยวัตรของพระองค์มาโดยตลอด แม้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์แต่พระองค์ทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยยิ่งกว่าสามัญชน พระองค์ทรงมีขันติมาก เห็นได้จากเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จฯไปทำวัตรที่พระอุโบสถ พระองค์จะประทับนั่งอยู่ท่าเดียวและไม่หันพระบาทไปทิศที่มีพระสงฆ์อายุพรรษามากกว่า เนื่องจากพระองค์ทรงให้เกียรติพระสงฆ์ที่บวชก่อน นอกจากนี้พระองค์ยังทรงปฏิบัติเคร่งครัดในศาสนกิจทุกประการอย่างดี ทั้งเรื่องกิจนิมนต์และการออกบิณฑบาต” สมเด็จพระวันรัตกล่าว


สมเด็จพระวันรัตกล่าวต่อว่า สิ่งที่อาตมาประทับใจขณะสนทนาธรรมกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเหตุการณ์ที่อาตมาเทศน์ในงานพระราชพิธีสำคัญพิธีหนึ่ง พระองค์ทรงรับสั่งว่าอาตมาเทศน์ดี แต่คนจะฟังรู้เรื่องหรือไม่ พระองค์ทรงรับสั่งว่า “เทศน์เกี่ยวกับธรรมะดีอย่างไรคนก็ไม่ฟัง” พระองค์ทรงรับสั่งอีกว่า “น่าจะนำนิทานชาดกมาเทศน์แฝงธรรมะ คนถึงจะสนใจฟัง” จากนั้นเป็นต้นมาอาตมาจึงทำตามรับสั่งพระองค์มาโดยตลอด

“สำหรับอนุสรณ์ที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้กับวัดบวรนิเวศฯ คือ การปลูกต้นสัก ที่พระตำหนัก วัดบวรนิเวศฯ ในปี 2499 ส่วนวัตถุมงคลในรัชกาลของพระองค์นั้น ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเททองปฐมฤกษ์พระกริ่งพระพุทธชินสีห์ หรือพระกริ่ง 7 รอบ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 7 รอบ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ มีพระชนมายุ 84 พรรษา” สมเด็จพระวันรัต กล่าว

ด้านพระศากยวงศ์วิสุทธิ์(อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวว่า ทางวัดบวรนิเวศฯ มีพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรวงผนวช จึงได้เปิดให้ประชาชนร่วมแสดงอาลัย ทั้งนี้ขอเชิญประชาชนร่วมถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงผนวช พ.ศ.2499 และร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคมเป็นเวลา 1 เดือน ในเวลา 20.00 น. ณ พระอุโบสถ และเพิ่มรอบวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศฯ