ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค้าสู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค้าสู่นักธุรกิจดิจิทัล

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า CIBA จัดอบรมในหลักสูตรการประกอบการสื่อสังคมออนไลน์และธุรกิจดิจิทัล โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร และจัดการอบรมร่วมกับวิทยากรจากบริษัท Ready Planet จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมด้านการตลาดดิจิทัล เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ และยังได้รับความร่วมมือจากวิทยากรอื่นๆ หลักสูตรดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ ในการสร้างสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล และพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึง ยกระดับผู้ค้าขายในระดับรากหญ้าสู่การเป็นนักธุรกิจดิจิทัลด้วยสื่อสังคมออนไลน์ โดยเปิดรับผู้เข้าอบรมรุ่นแรก 40 คน และเปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษา ผู้ที่มีงานทำที่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะให้กับตนเอง ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เกษียณอายุแล้ว ต้องการประกอบอาชีพอื่นที่แตกต่างจากเดิม รวมถึง ประชาชนทั่วไป สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมฟรี รวม 285 ชั่วโมง

“ปัจจุบันรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปสู่การดำเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ ขณะที่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การที่จะสร้างประเทศให้มีความมั่งคั่ง และยั่งยืนได้ การพัฒนากำลังคนด้านเศรษฐกิจเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น หากประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ ซึ่งจะทำให้ระบบเศรฐกิจดิจิทัลไทยเข้มแข็ง มีศักยภาพแข่งขัน ในระบบธุรกิจออนไลน์กับนานาประเทศได้” ผศ.ดร.ศิริเดชกล่าว

นายณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล CIBA และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า หลักสูตรนี้นอกจากจะ Upskill หรือ Reskill ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมแล้ว ยังจะพัฒนาให้ผู้ประกอบการจากออฟไลน์ ให้มีทักษะด้านออนไลน์มากขึ้น นำธุรกิจของตนเองไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ แต่ปัจจุบันตลาดออนไลน์เป็นตลาดที่มีผู้ขายจำนวนมาก ดังนั้น การจะขายของผ่านโซเชียลมีเดีย จะชนะคู่แข่งได้ ต้องรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนการตลาด รู้จักการใช้เครื่องมือ การทำคอนเทนต์ให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้เกิดการซื้อ ไม่ใช่แค่เพียงลูกค้าเข้ามาดูสินค้าบนแพลตฟอร์มของเราเฉยๆ บางครั้งเราจะเห็นว่าบางร้านไลฟ์สดขายของ แต่ทำไมไม่มีคนดู หรือโพสต์ขายสินค้า แต่ก็ขายไม่ได้ ซึ่งบางครั้งอาจไม่รู้ว่าเฟซบุ๊กเปลี่ยนอัลกอริธึมไปแล้ว ซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนให้วิเคราะห์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มต่างๆ เทคนิควิธีการทำตลาดบนสื่อออนไลน์ หรือการทำอย่างไรให้ได้ยอด 1 ล้านวิว เป็นต้น

Advertisement

“ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 3 ข้อหลักๆ คือ 1.การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ได้ โดยผู้ประกอบการต้องไม่เป็นแค่ผู้ใช้เท่านั้น แต่ต้องวิเคราะห์ได้ เช่น การโพสต์ 1 โพสต์ จะสร้างรายได้หรือไม่ หรือสร้างได้เท่าไหร่ มีคนเข้าถึงเท่าไหร่ กระทั่งวิเคราะห์คู่แข่งได้ด้วย 2.การประกอบธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ ต้องรู้จักการใช้สื่อในการประกอบธุรกิจได้ การเลือกใช้เครื่องมือ การสร้าง และเขียนคอนเทนต์ ฯลฯ และ 3.การบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัลได้ โดยผู้ประกอบการอยู่รอดได้ในสถานการณ์ธุรกิจที่แข่งขันสูง จะมุ่งเน้นการสอนการทำตลาดดิจิทัล การบริหารจัดการสต๊อกดิจิทัล และออฟไลน์ ฯลฯ ภายหลังจบหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งนำไปเทียบโอนวิชาเท่ากับ 9 หน่วยกิต เมื่อสมัครเรียนในหลักสูตรของ CIBA DPU หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ เทียบเท่าจำนวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด” นายณัฐพงศ์กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image