‘กนกวรรณ’ ชื่นชม ร.ร.เอกชนนอกระบบ ช่วยพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างมีศักยภาพภาพ

กนกวรรณชื่นชม ..เอกชนนอกระบบ ช่วยพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างมีศักยภาพภาพ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานการจัดงานแสดงผลงาน Best Practice ของโรงเรียนนอกระบบ ว่า สังคมโลกกําลังเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคที่มีความสลับซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ส่งผลให้การศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคน และสังคม ถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การจัดการศึกษาของไทยก็เช่นเดียวกันถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้สามารถ สร้างผลผลิตได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการ และบริบทของสังคมในวิถีใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาตนเองให้เกิดจินตนาการ อย่างสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 บรรลุถึงเป้าหมายของการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ดังนั้น การสร้างเครือข่ายทางศึกษาจึงมี ความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ส่งเสริมการบูรณาการ การจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไป อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

นางกนกวรรณกล่าวต่อว่า การจัดงานแสดงผลงาน Best Practice ของโรงเรียนนอกระบบ ในวันนี้ จึงมีความสําคัญยิ่ง ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนนอกระบบ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นับได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของการศึกษาเอกชน นอกระบบไทย ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือร่วมพลังกันในการบูรณาการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบสู่วิถีชีวิตใหม่ และร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เอกชนนอกระบบไทย วันนี้ได้มอบการบ้านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้มองไปข้างหน้าเพื่อให้โรงเรียนนอกระบบของประเทศไทย ที่นอกจากจะจัดการเรียนการสอนให้แก่คนไทยแล้วให้คิดว่าจะทำอย่างไรให้มีความเป็นสากลที่สามารถสอนให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจได้มากขึ้น รวมถึงให้สามารถไปเรียนต่อยอดในต่างประเทศได้ด้วย

การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการบูรณาการจัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนนอกระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ สามารถไปประยุกต์ใช้ต่อยอดด้านการศึกษา และด้านการประกอบอาชีพได้ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ การแสดงผลงานของโรงเรียนนอกระบบให้ประจักษ์ต่อสาธารณชนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบของไทย ให้ก้าวหน้าต่อไปนางกนกวรรณกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon