กมว.เห็นชอบแก้ระเบียบต่อ ‘ตั๋วครู’ ชี้เปิดช่อง ‘คนนอก’ ไม่พัฒนาตัวเอง

กมว.เห็นชอบแก้ระเบียบต่อ ‘ตั๋วครู’ ชี้เปิดช่อง ‘คนนอก’ ไม่พัฒนาตัวเอง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กมว.เมื่อเร็วๆ นี้ รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายละเอียดเพื่อประกอบการจัดทำข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. … พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,579 ราย โดยร้อยละ 97 เห็นด้วยกรณีเสนอแยกจรรยาบรรณของวิชาชีพออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ส่วนรายละเอียดอื่นๆ มีผู้เห็นด้วยกว่า ร้อยละ 99 ขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอแนะ อาทิ ควรพัฒนาข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณฯ ให้สอดคล้องกับทักษะในยุคปัจจุบัน เช่น การสร้างนวัตกรรม การพัฒนารูปแบบการสอน งานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น

“ทั้งนี้ ควรแยกจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงบริบทหน้าที่ และบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่จะต้องมีจรรยาบรรณที่แตกต่างกัน และควรมีตัวอย่างให้เห็นชัด ว่าครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาอื่น เมื่อประพฤติปฏิบัติไม่ดี จะมีกระบวนการดำเนินการอย่างไร และควรส่งเสริมเชิดชูครูที่ประพฤติดีด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อผลการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางที่ดี ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้เดินหน้า ปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าวต่อไป” ดร.เอกชัย กล่าว

ดร.เอกชัยกล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบแก้ไขระเบียบการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเดิมกำหนดให้ผู้ที่มีใบอนุญาตฯ แต่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพครู สามารถต่อใบอนุญาตฯ ได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานการพัฒนาตัวเอง ทำให้ผิดหลักการ และเกิดความลักลั่น ขณะที่ครู มื่อต่อใบอนุญาตฯ จะต้องแสดงหลักฐานการพัฒนาตัวเองด้านวิชาชีพ เป็นเวลา 100 ชั่วโมง ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรต้องแก้ไขระเบียบดังกล่าวให้เกิดความเป็นธรรม

“ผมเพิ่งทราบว่าระเบียบการต่อใบอนุญาตฯ เปิดช่องดังกล่าวไว้ เพราะตามปกติแล้ว ครู และบุคลากรทางการศึกษา จะต้องต่อใบอนุญาตฯ ทุก 5 ปี ซึ่งผู้ที่อยู่ในวิชาชีพทุกคน จะต้องมีหลักฐานการพัฒนาตัวเองด้านวิชาชีพ 100 ชั่วโมง ขณะที่คนที่ไม่ได้เป็นครู แต่ถือใบอนุญาตฯ ไว้ กลับได้รับการยกเว้นมาตลอด ถือว่าไม่เป็นธรรม โดยมีมากกว่า 5,000 คน ต่อไปหากคนกลุ่มนี้ต้องการต่อใบอนุญาตฯ จะมีช่องทางอบรมพัฒนาตัวเอง ทั้งกับคุรุสภา หรือหน่วยงานด้วนการศึกษาอื่นๆ ที่เปิดให้อบรม ก็สามารถเข้ารับการพัฒนาตัวเองได้” ดร.เอกชัย กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image