อค.ได้สิทธิผลิตหนังสือเรียน-สื่อ ของ สสวท.มั่นใจส่งถึง ร.ร.ทันเปิดเทอม 1/66

อค.ได้สิทธิผลิตหนังสือเรียน-สื่อการเรียนรู้ ของ สสวท.มั่นใจส่งถึง ร.ร.ทันเปิดเทอม 1/66

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการผู้อำนวยการองค์การค้า (อค.) ของ สกสค.เปิดเผยว่า อค.ได้รับสิทธิเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทั้ง 4 ช่วงชั้น รวมทั้ง สื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และจัดส่งโรงเรียนทั่วประเทศ ได้ทันใช้งานก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สสวท.กล่าวว่า สสวท.มีภารกิจหลักในการจัดทำหลักสูตร หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนต้น จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนาศักยภาพครู และสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพื่อสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน และแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งในปีการศึกษา 2566 สสวท.ได้มอบสิทธิการพิมพ์ และจัดจำหน่ายหนังสือเรียน ตลอดจนการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษาให้ อค.เป็นผู้ดำเนินการ พร้อมทั้งจัดส่งให้โรงเรียนทั่วประเทศทันใช้ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566

ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ สสวท.กล่าวว่า สสวท.ยังเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ร่วมกับ สพฐ.มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ สร้างสมรรถนะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะ การคิดเชิงระบบ ในโรงเรียนระดับประถม และมัธยม โดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของผู้เรียน ซึ่งหนังสือเรียน และสื่อนวัตกรรมการศึกษาของ สสวท.ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการเรียนรู้ ตามแนวทางบูรณาการ STEAM Education ไว้อย่างครอบคลุม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image