‘เอนก’ ยันอดีตอาจารย์ ม.เอกชนดัง เอี่ยวซื้องานวิจัย ไม่เคยเป็นทีมงาน สั่งปลัดเชือดคนผิด

แฟ้มภาพ

‘เอนก’ ยันไม่เกี่ยวข้องอดีต อจ.มหา’ลัยเอกชนดังเอี่ยวปมซื้อขายผลงานวิจัย ย้ำชัดไม่เคยเป็นทีมงาน สั่งปลัดกระทรวง อว.เอาผิดพวกทุจริตทางวิชาการ ขณะที่ กกอ.จี้ทุกมหา’ลัยเร่งตรวจสอบอาจารย์ในสังกัด ขีดเส้นรายงานผล 15 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่ามี “อดีตทีมงาน รมต.เอนก” เข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายงานวิจัยและบทความวิชาการ ตนขอชี้แจงว่า บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างนั้นไม่เคยเป็นทีมงานของตนแต่อย่างใด เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต ในสมัยที่ตนเป็นอธิการบดีวิทยาลัยรัฐกิจ ซึ่งเวลานั้นตนและผู้บริหารก็สงสัยในพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวที่ส่อถึงความไม่ตรงไปตรงมาทางวิชาการ และได้เฝ้าระวังมาตลอด และ ม.รังสิต ขณะนั้นก็ได้ดำเนินการสอบสวนบุคคลดังกล่าวด้วย

“ขอยืนยันว่าที่ผ่านมาผมให้ความสำคัญกับการจัดการการผิดจริยธรรม และเอาเรื่องพวกทุจริตทางวิชาการนี้มาตั้งแต่เป็นผู้บริหารที่ ม.รังสิต และเมื่อเป็น รมว.อว.ก็จัดการกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน ต่อเนื่อง และในครั้งนี้ก็เช่นกันที่ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ดำเนินการจัดการตรวจสอบ ติดตามและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็ว รวมถึงหาแนวทางป้องกันในอนาคต” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม กกอ.ได้มีการจัดประชุมที่สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (สป.อว.) เพื่อพิจารณามาตรการต่างๆ ในประเด็นที่เป็นข่าวเรื่องซื้อผลงานวิจัย โดยหลังการประชุม ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. ในฐานะเลขานุการ กกอ. เปิดเผยว่า กกอ.มีมติสำคัญ 4 เรื่องด้วยกัน คือ 1.ให้ สป.อว.แจ้งให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทำการตรวจสอบบุคลากรในสังกัด หากพบว่ามีข้อสังเกตที่จะนำไปสู่ความผิดจริยธรรมดังกล่าว ให้ทำการตรวจสอบอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว และขอให้รายงานการดำเนินการแก่ สป.อว.ในครั้งแรก ภายในวันที่ 15 ก.พ.นี้

2.หากเป็นที่แน่ชัดว่าบุคลากรในสังกัดทำผิดจริยธรรมดังกล่าว ให้ดำเนินการลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวด และแจ้งให้ สป.อว.ทราบ เพื่อให้ สป.อว.ดำเนินการตามมาตรา 70 และ 77 แห่ง พ.ร.บ.อุดมศึกษา พ.ศ.2562 ที่ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด จ้าง วาน ใช้ให้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเพื่อใช้ในการทำผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างหรือรับดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือโดยสุจริตตามสมควร โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

Advertisement

3.กกอ.ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ที่มี ศ.วิชัย ริ้วตระกูล เป็นประธาน ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ในการสอบสวนผู้กระทำผิด รวมถึงหาแนวทางและวิธีป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมดังกล่าว และ 4. ให้ สปอว.หารือกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ทุกแห่ง สภาคณบดีในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อวางกลไกในการตรวจสอบการกระทำผิด การป้องปราม และการแจ้งเบาะแสที่อาจจะมีการกระทำผิดเพื่อให้มีการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image