คุรุสภาจัดประกวดร้อยแก้ว ‘วันครู’ 16 ม.ค.60

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจร่วมประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้ง ให้สังคมได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของครู รับรางวัลในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ส่งข้อความร้อยแก้วที่แสดงความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู กำหนดชื่อข้อเขียน และเขียนด้วยลายมือบรรจง ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้าแต่ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ส่งคนละ 1 เรื่อง รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศ มี 2 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่งข้อเขียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มยกย่องวิชาชีพ (ประกวดข้อเขียน) สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2282-3153, 0-2281-4843 และ 0-2304-9899 ต่อ 671 หรือ www.ksp.or.th

บทความก่อนหน้านี้อาเจะห์พังราบหลังแผ่นดินไหวรุนแรง ยอดตายพุ่งทะลุกว่าครึ่งร้อย
บทความถัดไปครูอาสาชาวฟิลิปปินส์-จีน ยกย่อง “พระราชกรณียกิจกษัตริย์นักประดิษฐ์” ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวโลก