ม.สวนดุสิต ออกแถลงการณ์ขอโทษ โบ้ยระบบดึงคะแนนผิด ทำเฟ้นบิ๊กเขตฯ วุ่น

‘มสด.’ ออกแถลงการณ์ขอโทษ โบ้ยระบบดึงคะแนนผิด ทำเฟ้นบิ๊กเขตฯ วุ่น ยอมรับมหา’ลัยบกพร่อง พร้อมแก้ไข

จากกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็ว ๆนี้มีมติเห็นชอบเพิกถอนรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นการเฉพาะราย 4 ราย เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยสวดดุสิต (มสด.) มีการรวมคะแนนสอบภาค ค สอบสัมภาษณ์ผิดพลาด ไป 1 คะแนนนั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่ มสด.ได้รับจ้างเหมาดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี .. 2565 โดยได้มีการดำเนินงานตามกระบวนการคัดเลือกฯ ตามขอบเขตของงานจ้างเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม .. 2565 ภายหลังจากได้มีการประกาศบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ สำนักงาน ... ได้ขอให้ มสด.ตรวจสอบคะแนนผลการประเมินภาค การสัมภาษณ์ ของผู้ได้รับคัดเลือกรายหนึ่งซึ่งขอให้เปิดเผยคะแนนการคัดเลือกฯ ว่ามีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงหรือไม่

Advertisement

เมื่อ มสด. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวพบว่า คะแนนผลการประเมินภาค การสัมภาษณ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจริง จึงได้ทำการตรวจสอบคะแนนประเมินภาค ภาค และภาค ของผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกรายใหม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เฉพาะคะแนนผลการประเมินภาค การสัมภาษณ์ ของผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อมูลในบัญชีคะแนนที่ส่งมอบงานจ้างให้แก่สำนักงาน ... โดยสาเหตุเกิดจาก ผู้ประมวลผลคะแนนของ มสด.ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการดึงข้อมูลคะแนนการสัมภาษณ์ของกรรมการคนที่ 2 มาเป็นคะแนนการสัมภาษณ์ของกรรมการคนที่ 1 ทำให้คะแนนประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ) เฉพาะในส่วนคะแนนสัมภาษณ์ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้คะแนนรวมภาค ภาค และภาค ของผู้เข้ารับการคัดเลือก ส่วนใหญ่เกิดความคลาดเคลื่อน และทำให้ลำดับที่ของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีทั้งผู้ที่ได้ลำดับที่คงเดิม สูงขึ้น และลดลง

หลังจากที่ได้ทราบเหตุแล้ว มสด.มิได้เพิกเฉย โดยได้เร่งดำเนินการตรวจสอบคะแนน ภาค ภาค และภาค ตลอดจนประมวลผลการคัดเลือกใหม่ทั้งระบบ และได้ทำหนังสือชี้แจงแจ้งต่อสำนักงาน ... ทันที ทั้งนี้  มสด.ได้ดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง และส่งมอบผลการประเมินที่ถูกต้องทั้งระบบตามเงื่อนไขในขอบเขตของงานจ้างให้แก่สำนักงาน... เมื่อวันที่ 21 มีนาคม .. 2566

จากเหตุดังกล่าว ถือเป็นความผิดพลาดบกพร่องของมสด. ซึ่งเกิดผลกระทบต่อหลายฝ่าย มหาวิทยาลัยฯ ยอมรับในความผิดพลาดดังกล่าวนี้และยินดีร่วมมือในการแก้ไขข้อบกพร่องตามมติของคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงาน... ในทุกกระบวนการ ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้เข้ารับการคัดเลือกที่ได้รับผลกระทบ คณะกรรมการสรรหาฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ... ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยจะปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความรอบคอบ รัดกุม และเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบ เพื่อมีให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image