สภา มศก.มีมติเสนอชื่อ ‘วันชัย สุทธะนันท์’ นั่งอธิการบดี ม.ศิลปากรคนใหม่

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภา มศก.เมื่อเร็วๆ นี้ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มศก.ที่มีนายสุมนต์ สกลไชย เป็นประธาน เสนอรายชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดี มศก.คนใหม่ แทนนายชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มศก.ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 มีนาคม 2560 และมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ให้นายวันชัย สุทธะนันท์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มศก.ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มศก.คนใหม่ อย่างไรก็ตาม จากนี้สภาจะเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดีให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณา นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี มศก.ต่อไป

นายภราเดชกล่าวต่อว่า การสรรหาอธิการบดีครั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.มศก.พ.ศ.2559 ประกอบกับข้อ 4 และข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2559 ที่ให้สรรหาผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดี ก่อนวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้คัดเลือกรายชื่อผู้เหมาะสม 2 รายชื่อ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และเสนอให้สภาพิจารณา เพื่อลงมติคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดีเพียง 1 ราย ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อทักท้วง หรือร้องเรียน สภาได้พิจารณาจากวิสัยทัศน์ต่างๆ รวมถึง ดูจากประสบการณ์การบริหารงาน และแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต ที่จะต้องดูภาพ รวมทั้ง แนวทางการบริหารงานที่ในปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งขณะนี้ มศก.อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายวันชัย จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา Pharmaceutics จากสถาบัน The School of Pharmacy, University of London ปริญญาโท สาขาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) และปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มม. ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มศก.และเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศก.

บทความก่อนหน้านี้มีชัยสวน กกต.สมชัย โทษคนคิดได้อย่างไร ถ้าคนทำไม่ทำตามกติกา
บทความถัดไปชาวบ้านปากพนังร้อง 6 ข้อ แก้น้ำประปาไม่สะอาด-ราคาเป็นธรรม