องค์กรครู ยื่น 4 ข้อเสนอ พรรคการเมือง โละร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ ฉบับค้างสภา ใช้ร่างใหม่ฉบับครู

องค์กรครู ยื่น 4 ข้อเสนอ พรรคการเมือง โละร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ ฉบับค้างสภา ใช้ร่างใหม่ฉบับครู

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมบุณยเกตุ คุรุสภา จัดเวทีเสวนา ครูคิดวันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 “คิดเพื่อเด็กเพื่อครูและประเทศชาติ” เพื่อเสนอกฎหมายการศึกษาต่อพรรคการเมือง จัดโดย สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) โดยมีแกนนำครู 4 ภาค ตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วม โดยนายวีรบูล เสมาทอง ประธาน ส.ค.ท. กล่าวว่า ทาง ส.ค.ท.ได้เสนอแนวความคิดร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ต่อพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง ดังนี้ 1.เด็กไทยเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพตลอดชีพ นโยบายเรียนฟรีเป็นนโยบายที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษากลายเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้จริง 2.จัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับครูและประชาชน ฉบับใหม่ ปล่อยให้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ค้างการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 ในรัฐสภาตกไป/แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างขึ้นมาใหม่ อย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยนำ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พร้อมร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … (ฉบับครูและประชาชน) และร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … (ฉบับผู้ประกอบวิชาชีพครู) ที่นำเสนอโดยเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย

นายวีรบูลกล่าวต่อว่า 3.ทวงคืนสภาวิชาชีพครูและออก พ.ร.ก.จัดตั้งกองทุนพัฒนาครูและสร้างรายได้ เสนอร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดังนี้ 1.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 7/2558 2.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 17/2560 3.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2560 4.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 11/2561 และให้รัฐบาลออก พ.ร.ก.จัดตั้งกองทุนพัฒนาครูและสร้างรายได้ โดยใช้เงินกองทุนสนับสนุนกองทุน ชพค.เดิม จำนวน 25,000 ล้านบาท ที่ถูกยืดไปโดยคณะกรรมการ สกสค.ในสมัยรัฐบาล คสช. 4.คุณสมบัติที่จำเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ 1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เคยดำรงตำแหน่งครู ทำงานทางด้านการศึกษา 3 เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อปวงชนชาวไทย 4 ให้ความสำคัญของวิชาชีพครู ต้องเป็นวิชาชีพควบคุม วิชาชีพชั้นสูง มีสภาวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นหลักประกัน สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและสังคม 5 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานเด็กไทย ตามหลักสิทธิมนุษยชน เชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติและประชาชน

นายประทุม เรืองฤทธิ์ ประธานสมาพันธ์ครูภาคใต้ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเวทีครูคิดฯ สามารถจัดได้อย่างเสรี ในช่วงประชาธิปไตยเบ่งบาน แต่หลังรัฐประหาร ก็ต้องจัดในพื้นที่เฉพาะ เช่น รัฐสภา ดังนั้น จึงเชิญตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆ มาร่วมรับฟังข้อเสนอ กว่า 20 ปีมีคำกล่าวว่า ครูก้าวหน้า การศึกษาตกต่ำ เป็นวาทกรรมที่สร้างความเจ็บปวด เพราะไม่มีใครรู้ว่าครูใช้ชีวิตอย่างไร ครูไทยสอนดี แต่กลับไม่มีเวลาสอน ต้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่น ดังนั้น ในทางนโยบายต้องไปคิดว่า จะทำอย่างไรให้ครูได้ทำงานสอน การจัดการศึกษาต้องเป็นสวัสดิการของรัฐ ที่จัดอย่างเหมาะสม เท่าเทียม ขณะเดียวกันจะต้องมีสวัสดิการอื่นรองรับผู้เรียน และประการสุดท้ายขอคำมั่นนักการเมือง ทลายคำสั่ง คสช.ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการศึกษา

Advertisement

นางสุขมุกข์ เรืองอ่อน เลขาธิการสมาพันธ์ครูภาคใต้ กล่าวว่า ตนเป็นตัวแทนนักการศึกษาชายแดนใต้ ซึ่งจากการจัดอันดับคุณภาพจะอยู่ในลำดับรั้งท้ายของประเทศ จึงอยากฝากพรรคการเมือง ให้ลดความซ้ำซ้อนการทำงาน ทั้งนี้ ภาคใต้มีเจ้านายจำนวนมาก ทั้งศึกษาธิการส่วนหน้า ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) แต่ละหน่วยงานจะคิดโครงการ โดยไม่ถามความต้องการของโรงเรียน ดังนั้น จึงขอให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ครูได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงต้องมีสวัสดีการให้ครูสามารถอยู่ในพื้นที่ได้ อยากขอให้รัฐบาลเข้าไปควบคุมคุณภาพโรงเรียนสอนศาสนา ทั้งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หลักสูตรการสอน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image