กมธ.ศึกษาฯ ตั้ง กก.เตรียมความพร้อมสอบ ‘PISA 2018’ ชง ศธ.ปรับวิธีสอน-สทศ.ออกข้อสอบอัตนัย

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม นายตวง อันทะไชย ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA โดยคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ สำหรับไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้สุ่มตัวอย่างจากกลุ่มโรงเรียนต่างๆ โดยผลการประเมินทั้ง 7 ครั้งที่ผ่านมา พบผลโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงแบบมีนัยสำคัญ แต่ผลการอ่านผันแปรในทางต่่าลงมากที่สุด ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ควรเร่งพิจารณาสภาพปัญหา และกำหนดนิยามคำว่า “การอ่าน” ให้ชัดเจน พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ อ่านออกเขียนได้ คิด และวิเคราะห์เป็น

“นอกจากนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ควรเป็นหน่วยหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลการประเมิน PISA ของผู้เรียนภายในจังหวัด โดยกำหนดเป็นนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่สาคัญของประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรพัฒนา และปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดของหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินของ OECD เน้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองของผู้เรียน นอกจากนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ควรปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลเป็นแบบอัตนัย อีกทั้ง เพื่อรองรับการประเมินครั้งต่อไปในปี 2561 หรือ PISA 2018 จึงจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2018 โดยที่ประชุม กมธ.เห็นชอบข้อเสนอ และมีมติให้เสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการ ศธ.และหน่วยงานต่างๆ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง” นายตวงกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon