สวก.ร่วมกับ มรภ.เพชรบุรี ยกระดับอาหารเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงาน “Phetchaburi Creative City of Gastronomy to Enhance Value Added and Income for Sustainable Community” ภายใต้โครงการ “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน”  ที่แผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี และ18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) นายณัฏฐชัย  นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองหัวหน้าแผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับงบประมาณภายใต้ “แผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีวิสัยทัศน์ในการสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ เป็นการเปิดตัวแผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ค้นหาตำรับอาหารที่เป็นต้นตำรับเพชรบุรีและสำรับเก่าชาวเมืองเพชร และยังเป็นการยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านด้านอาหารพื้นถิ่นเมืองเพชร ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับการรับรองจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำปี 2564 (City of Gastronomy) หรือ UNESCO Creative City of Gastronomy” 

Advertisement

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันทำอาหารที่เป็นการต่อยอดจากอัตลักษณ์เมืองเพชร 4 รส คือรสเค็มจากเกลือ รสหวานจากน้ำตาลโตนด รสเปรี้ยวจากมะนาวและรสเผ็ดจากพริกกะเหรี่ยง ผสมผสานกับวัตถุดิบในท้องถิ่นด้วยการนำมาต่อยอดเป็นเมนูอาหารที่หลากหลาย ประกอบด้วย การแข่งขัน Phetchaburi Authentic Food ประเภทอาหารคาว ได้แก่ ผัดไทยเมืองเพชร ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง ขนมจีนทอดมัน แกงหัวตาลและต้มยำน้ำแดง เมนูสุดยอดสำรับเก่าชาวเมืองเพชร ได้แก่ ผัดไอ้คุ่ย ข้าวมันส้มตำ ยำใหญ่ ต้มกะทิสายบัวและขนมขี้หนู ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาเป็นกรรมการตัดสินกิตติมศักดิ์ พร้อมสาธิตการทำเมนูผัดไอ้คุ่ย พร้อมบอกเล่าเรื่องราวสำรับเก่าชาวเมืองเพชร  และประเภทของว่างและอาหารว่าง 5 เมนู ได้แก่ ข้าวเกรียบงา ขนมหม้อแกง ลอดช่องน้ำตาลข้น ข้าวแช่เมืองเพชรและขนมตาล  นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ Champion Phetchaburi Authentic Foods โดยผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละเมนู การเสวนาเพื่อยกระดับอาหารเมืองเพชรสู่ระดับสากล จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ Creative City of Gastronomy to Enhance Value Added by The Michelin Guide Thailand และ How to sustain the UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 

ขณะที่ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบถ้วยรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันในเมนูต่าง ๆ ตลอดการแข่งขันทั้ง 3 วัน พร้อมกล่าวชื่นชมการจัดงานในครั้งนี้ว่า “เป็นโอกาสอันดีที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่ายจากทุกภาคส่วน และแสดงให้เห็นผลงานสร้างสรรค์ด้านอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO ของจังหวัดเพชรบุรีได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยเน้นการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เกิดการสร้างคุณค่า และมูลค่าเชิงพาณิชย์ และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยการทำงานในรูปแบบของจตุรภาคี ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน-สังคม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เกิดความยั่งยืน”

นายณัฏฐชัย  นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เผยว่า “แผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นโครงการสำคัญที่จะเสริมจุดแข็งของจังหวัดเพชรบุรียกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน เพื่อนำมาผลิตอาหารที่เป็น Phetchaburi Gastronomy ทั้งที่เป็นตำรับอาหาร Authentic Fusion และต้นเครื่องเมืองเพชร นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้ร้านอาหารในเพชรบุรีได้รับการรับรอง Michelin Guide ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างมูลค่าทางการตลาดของ Phetchaburi Creative City of Gastronomy และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร แรงงานและร้านอาหารในเพชรบุรี”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image