มรภ.สงขลา ออกแถลงการณ์โครงการจัดตั้ง ‘ม.สตูล’ ยันไม่มีส่วนริเริ่ม แต่ยินดีสนับสนุน

มรภ.สงขลา ออกแถลงการณ์โครงการจัดตั้ง ‘ม.สตูล’ ยันไม่มีส่วนริเริ่ม แต่ยินดีสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สงขลา แจ้งว่า มรภ.สงขลา ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล ฉบับที่ 1/2566 ความว่า ตามที่ปรากฏในสื่อ และจากการสอบถามของบุคลากรใน มรภ.สงขลา รวมทั้ง ประชาคมที่สนใจเรื่องโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล ซึ่ง มรภ.สงขลา ขอแจ้งให้ทราบว่า โครงการดังกล่าวเกิดจากศูนย์เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสตูล เสนอเรื่องผลักดันการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล เพื่อให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมีกรอบแนวคิดการจัดตั้ง โดยการรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่ จ.สตูล ทั้งหมด 5 สถาบัน คือ 1.มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล 2.วิทยาลัยเทคนิคสตูล 3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 4.วิทยาลัยชุมชนสตูล และ 5.วิทยาลัยการอาชีพละงู เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดต่อภารกิจเดิม

มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เป็นส่วนหนึ่งในกรอบแนวคิดการจัดการศึกษานอกที่ตั้งระดับอุดมศึกษาของ มรภ.สงขลา และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตตามกฎกระทรวง โดยดำเนินการตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการพัฒนา ชุมชน ท้องที่ มาอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงดำเนินการต่อไป ประเด็นการรวมสถาบันเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสตูลนั้น มรภ.สงขลา มิได้มีส่วนในการริเริ่ม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ต้น อธิการบดีรับทราบเรื่องครั้งแรก จากการมอบหมายรองอธิการบดีเข้าร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ในวาระ 3.3.1 ขออนุมัติหลักการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล พ.ศ.2566-2572 (ระยะ 7 ปี) หลังจากนั้นจึงได้ประสานงานทำความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร มรภ.สงขลา กับ ศอ.บต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้นำวาระการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล เสนอในที่ประชุมสภา มรภ.สงขลา ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 และมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล

มรภ.สงขลา มอบหมายให้ผู้บริหารประจำวิทยาเขตสตูล ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต และคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นตัวแทน และรับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูลเท่านั้น และในปัจจุบัน มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ไม่มีตำแหน่งผู้บริหารในระดับผู้ช่วยอธิการบดี

Advertisement

อย่างไรก็ตาม มรภ.สงขลา ยินดีให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาคมชาวสตูล

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image