‘ก.ค.ศ.’ ขยายผลหลักสูตรแก้หนี้ครู ขึ้นออนไลน์เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า  ก.ค.ศ. เตรียมนำหลักสูตรเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงิน การออม และรณรงค์ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับครูและผู้สนใจเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) และเป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการลดภาระครู โดยการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการวางแผนการใช้เงินและการเก็บออมเงิน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ

โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการพัฒนาครูผู้ช่วยในแต่ละปีที่ผ่านมาผ่านการอบรมแบบ Onsite ประมาณปีละ 300 คน ดังนั้นจึงมีแผนที่จะขยายผลโดยนำหลักสูตรดังกล่าวไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงการพัฒนาฐานะเพื่อสร้างความมั่นคง ทั้งนี้จะมีการบรรจุหลักสูตรไว้ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่ครูผู้ช่วยต้องผ่านการพัฒนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครู การวางแผนทางการเงิน การออม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารและจัดการการเงิน เพื่อให้ข้าราชการครูผู้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีภูมิคุ้มกันที่ดี ประพฤติตนอย่างพอเพียง ป้องกันการเกิดปัญหาภาวะหนี้สินในอนาคต เป็นประโยชน์ในการวางแผนชีวิตสู่ความสำเร็จ อันจะทำให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น ผู้เรียนเรียนดี มีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image