‘เพิ่มพูน’ ประชุมสภาการศึกษา ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาไทย เตรียมชงร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ เข้า ครม.

‘เพิ่มพูน’ ประชุมสภาการศึกษา ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาไทย เตรียมชงร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ เข้า ครม. เผยยึดร่างเดิมของสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ห้องกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมคณะกรรมการสภาการศึกษาเข้าร่วมประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อน (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … โดยคณะกรรมการสภาการศึกษาเห็นชอบเสนอใช้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … เดิม ที่มีสาระมุ่งดำเนินการแก้ไข ได้แก่ คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพื่อความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างธรรมาภิบาล ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามความเห็นของอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อน (ร่าง) พระราชบัญญัติดังกล่าวสู่กระบวนการตรากฎหมายต่อไป

พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวต่อว่า โดยให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ก่อนขับเคลื่อนกฎหมายลำดับดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรากฎหมายให้สอดรับกับระยะเวลาการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่

Advertisement

พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ข้อหารือ กรณีพระสงฆ์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ซึ่งทางคณะกรรมการสภาการศึกษามอบหมายให้ สกศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักพระพุทธศาสนา ร่วมดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2566 ต่อไป

พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบฉากทัศน์แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2570 โดยใช้วิธีการคาดการณ์อนาคตในรูปแบบฉากทัศน์ (Scenario) เพื่อคาดการณ์แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต พ.ศ.2570 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 เรียนดี มีความสุข แข่งขันได้ เป็นฉากทัศน์ที่พึงประสงค์ รูปแบบที่ 2 ลดเหลื่อมล้ำ ลดคุณภาพ ลดทักษะ รูปแบบที่ 3 เชิงพื้นที่ เชิงนวัตกรรม เชิงโอกาส และรูปแบบที่ 4 ไม่ยืดหยุ่น ไม่ปลอดภัย ไม่มีงานทำ เป็นฉากทัศน์ที่ไม่พึงประสงค์

พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx ซึ่งเป็นการประชุมโดยการประหยัดกระดาษ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และคิดว่าจะสามารถช่วยประหยัดงบประมาณ ค่ากระดาษปีหนึ่งหลักล้านบาท และช่วยลดภาระงานด้านเอกสารของเจ้าหน้าที่

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image