เทคโนปทุมวัน งดเรียน On-Site ยาว 27 วัน สอนออนไลน์แทน หวังลดเหตุวิวาทต่างสถาบัน

‘เทคโนปทุมวัน’ งดเรียน onsite ยาว 27 วัน! เปลี่ยนมาเรียน online แทน หวังลดเหตุวิวาทต่างสถาบัน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ผู้สื่อรายงานว่าจากกรณีเมื่อวันที่ 8 มกราคม เวลา 17.50 น. ว่ามีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย (อุเทนถวาย) ประมาณ 30-40 คน เดิมมาจากบริเวณสกายวอล์ก ฝั่งโตคิว และขณะเดียวกันมีกลุ่มนักศึกษาเทคโนฯ ปทุมวัน ประมาณ 30-40 คน มาจากฝั่งหอศิลป์ มาเจอกันบริเวณสกายวอล์ก และเกิดเหตุทะเลาะวิวาทยกพวกตีกัน ทั้งนี้ ได้จับนักศึกษา ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และอาวุธมีด 1 เล่ม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ผลักดันนักศึกษาทั้ง 2 ฝ่ายกลับเข้าสถาบันเรียบร้อย

โดยหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกาศห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรและทุกชั้นปี เข้ามาภายในบริเวณสถาบัน ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มกราคมจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเด็ดขาด หากนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืน สถาบันจะพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และให้คณาจารย์จัดการเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยมีเนื้อหาใจความของประกาศดังกล่าวว่า

“ด้วยวันที่ 8 มกราคม 2567 ช่วงเวลา 17.56 น. โดยประมาณได้เกิดเหตุกลุ่มนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันทะเลาะวิวาทกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวายบริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติและบริเวณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Skywalk) เพื่อป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษา และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ นักศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547

Advertisement

สถาบันจึงเห็นควรออกประกาศไว้ดังนี้

1.ห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรและทุกชั้นปี เข้ามาภายในบริเวณสถาบันฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเด็ดขาด หากนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืน สถาบันฯ จะพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
2.ให้จัดการเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทั้งรายวิชาบรรยายและรายวิชาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติ
ทั้งนี้ ให้อาจารย์ผู้สอนลงเวลาปฏิบัติราชการในรูปแบบออนไลน์ (Online)
3.ให้อาจารย์ผู้สอนควบคุม ดูแล ตลอดจนตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาที่เข้าเรียนและให้รายงานให้สถาบันทราบ

กรณีนักศึกษาคนใดมีเหตุความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาภายในสถาบัน ให้ทำหนังสือโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขารับรอง เพื่อเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีเป็นรายกรณี และจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีก่อนเข้ามาภายในบริเวณสถาบันประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567”

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image