เปิดโพล เด็กม.ปลาย 69.3% อยากเลิกเข้าแถวตอนเช้า 68.3% อยากยกเลิกวิชาลูกเสือ

เปิดโพล เด็กม.ปลาย 69.3% อยากเลิกเข้าแถวตอนเช้า 68.3% อยากยกเลิกวิชาลูกเสือ

Gen Z มัธยมปลายเห็นควรยกเลิกเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า และควรยกเลิกวิชาลูกเสือ เนตรนารี มากกว่าร้อยละ 68 ‘อาจารย์ธำรงศักดิ์โพล’

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ​งานวิจัยส่วนบุคคลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคน Gen Z (ช่วงอายุ 15-19 ปี) ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 504 คน (13 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2566)

1.ข้อคำถามว่า “การเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า ร้องเพลงชาติและสวดมนต์ ยังต้องมี หรือ ควรยกเลิก
​ผลการวิจัยพบว่า

Advertisement

​คน Gen Z มัธยมปลาย เห็นว่าควรยกเลิก ร้อยละ 69.3 (347 คน) เห็นว่ายังต้องมี ร้อยละ 13.2 (66 คน) ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 17.5 (88 คน)

​จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คน Gen Z มัธยมปลาย เห็นว่าควรยกเลิกการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า ร้องเพลงชาติและสวดมนต์ ให้คำอธิบาย เช่น กิจกรรมนี้ไม่ช่วยให้เกิดความรักชาติที่แท้จริง, เป็นกิจกรรมที่เสียเวลาอันมีค่าของทุกฝ่าย, เป็นกิจกรรมที่แสดงอำนาจของฝ่ายครูปกครอง, เป็นกิจกรรมการแสดงเท่านั้น, เป็นกิจกรรมที่เน้นระบบอำนาจนิยม, สวดมนต์หน้าเสาธงชาติจะเป็นคนดีได้อย่างไรถ้ายังคอรัปชั่นกันในโรงเรียน, ประชุมรับข่าวสารโรงเรียนเดือนละครั้งก็ได้ หรือก็แจ้งข่าวสารผ่านระบบออนไลน์, โรงเรียนควรส่งเสริมสิทธิเสรีภาพเพื่อการสร้างสรรค์ของนักเรียนมากกว่าระเบียบวินัย, ร้อนและยืนจนเมื่อยหรือนั่งจนขาชาแล้ว เข้าใจมั้ย, ไม่มีประเทศไหนทำกันแล้ว,

​คน Gen Z มัธยมปลาย เห็นว่ายังต้องมีการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า ร้องเพลงชาติและสวดมนต์ ให้คำอธิบาย เช่น เป็นการปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ได้รับข่าวสารหน้าเสาธง, ได้ฝึกความอดทน มีระเบียบ มีวินัย, สร้างสำนึกและฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ให้นักเรียน, ปลูกฝังการทำความเคารพ, ปลูกฝังความกตัญญู, เป็นการต่อต้านยาเสพติด, ได้พบหน้าผู้อำนวยการโรงเรียน, ได้รับการอบรมบ่มเพาะความเป็นคนดี, นักเรียนและครูได้ทักทายปราศรัยกันตอนเช้าทุกวัน, ครูได้พบปะกันทุกเช้า, ครูได้แนะนำดูแลการร่วมกิจกรรมเข้าแถวนักเรียนทุกเช้า

2.ข้อคำถามว่า “วิชาลูกเสือ เนตรนารี ยังต้องมี หรือ ควรยกเลิก
​ผลการวิจัยพบว่า

​คน Gen Z มัธยมปลาย เห็นว่าควรยกเลิก ร้อยละ 68.3 (342 คน) เห็นว่ายังต้องมี ร้อยละ 15.0 (75 คน) ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 16.7 (84 คน)

ข้อมูลพื้นฐาน Gen Z มัธยมปลาย
​เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากโรงเรียนมัธยมปลายในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร รวม 6 จังหวัด
​มีผู้ตอบคำถามทั้งสองข้อนี้ข้อละ 501 คน เพศ : หญิง 235 คน (46.6%) ชาย 232 คน (46.0%) เพศหลากหลาย 37 คน (7.4%)

​โรงเรียนมัธยมปลาย: กรุงเทพฯ 109 คน (21.6%) สมุทรปราการ 160 คน (31.7%) นครปฐม 90 คน (17.9%) ปทุมธานี 117 คน (23.2%) นนทบุรี 20 คน (4.0%) สมุทรสาคร 8 คน (1.6%)
​(หมายเหตุ: ปี 2566 โรงเรียนมัธยมปลายทั้งประเทศ มี 2505 โรง มีนักเรียน 1,073,311 คน)

​อายุ : อายุ 15 ปี 104 คน (20.6%) อายุ 16 ปี 136 คน (27.0%) อายุ 17 ปี 130 คน (25.8%) อายุ 18 ปี 95 คน (18.8%) อายุ 19 ปี 39 คน (7.8%)

​ระดับชั้นการศึกษา : ม.4 จำนวน 182 คน (36.9%) ม.5 จำนวน 129 คน (26.2%) ม.6 จำนวน 182 คน (36.9%) (ระบุข้อนี้ 493 คน)

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image