9 มทร.จับมือสถานประกอบการ จัดหลักสูตรพรีเมี่ยมคอร์ส

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) 9 แห่ง เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา 9 ราชมงคลได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ หรือ Talent Resource Management Platform (TRM) ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการ Talent Mobility ที่ดำเนินการโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยโครงการ TRM มีวัตถุประสงค์ในการสร้างนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถในการทำงานวิจัยและพัฒนาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถการแก้ปัญหาท้าทายของสถานประกอบการ ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของสถานประกอบการเครือข่ายให้สูงขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนั้นโครงการ TRM จึงไม่เพียงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในการทำงานวิจัย แต่ยังรวมไปถึงการร่วมสร้างการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้ (Co-Creation) โดยดึงสถานประกอบการมาเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษา อาศัยแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการ มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในพัฒนาหลักสูตรร่วมที่เรียกว่าพรีเมี่ยมคอร์ส (Premium Course)

สำหรับความโดดเด่นของหลักสูตรพรีเมี่ยมคอร์ส ของ 9 มทร. คือ สถานประกอบการ หรือกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม สามารถมั่นใจได้ว่า นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ จะมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และสถานประกอบการจะมีกำลังคนทดแทนการขาดแคลนแรงงานได้ทันทีเมื่อเข้าร่วมโครงการ

ประธานทปอ.มทร.กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน 9 มทร. มีการพัฒนาและดำเนินการหลักสูตรพรีเมี่ยมคอร์ส (Premium Course) แล้ว 26 หลักสูตร ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อิเล็คทรอนิกส์ และดิจิตัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือขาดแคลนกำลังคนที่มีทักษะเฉพาะด้าน หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่สร้างอัตถประโยช์และยกระดับสถานประกอบการเท่านั้น แต่ยังสามารถยกระดับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และสร้างโอกาสแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้สามารถเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง มีงานทำ ลดปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2564 – 2566 ภายใต้ระบบการบริหารจัดการและการติดตามการดำเนินการของ TRM Platform หลักสูตรพรีเมี่ยมคอร์ส มีการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ 36 แห่ง สถาบันอาชีวศึกษา 48 แห่ง โรงเรียนมัธยม 6 โรงเรียน และมีนักศึกษาในระบบที่ทำงานในสถานประกอบการทั้งสิ้น 662 คน

 

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image