นิติฯ มธบ.เดินหน้าปั้นนักกฎหมายรอบรู้ข้ามศาสตร์ ตอบโจทย์งานทุกบริบท ทำประโยชน์เพื่อสังคม

นิติฯ มธบ.เดินหน้าปั้นนักกฎหมายรอบรู้ข้ามศาสตร์ ตอบโจทย์งานทุกบริบท ทำประโยชน์เพื่อสังคม

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยภายหลังเข้ารับตำแหน่งคณบดี เมื่อเร็วๆ นี้ ถึงแนวทางการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ว่า แม้กระบวนการร่างกฎหมายอาจมีข้อจำกัด เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลานาน แต่มีการพัฒนากฎหมายใหม่ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงใหม่ๆ รวมทั้ง เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนแตกต่างไปจากเดิม ข้อพิพาทต่างๆ ในสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU ปรับตัว และปรับวิธีการสอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีข้อได้เปรียบ คือมีคณาจารย์ทั้งภายใน และภายนอก ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มี Facility ส่วนกลางที่ทันสมัย เช่น ระบบห้องสมุด ระบบการค้นคว้าออนไลน์ และระบบเทคโนโลยีล้ำสมัย ดังนั้น DPU จึงผลิตนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่ไม่ได้จำกัดให้รอบรู้เฉพาะตัวบทกฎหมาย แต่มุ่งผลิตนักกฎหมายที่ต้องใช้กฎหมายช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วย

“หลักสูตรการเรียนการสอน ต้องให้นักศึกษาเข้าใจในตรรกะต่างๆ คิด และวิเคราะห์เป็น ไม่เน้นท่องจำ นักกฎหมายยุคใหม่จะเชี่ยวชาญด้านตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้รอบด้าน และต้องเขียนให้เป็น สื่อสาร หรือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อื่นได้ชัดเจน ถูกต้อง ตรงประเด็น ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย แต่ต้องรอบคอบ และรัดกุม ต้องทำงานร่วมกับผู้ที่ไม่ใช่นักกฎหมายได้ดี เพราะอาจต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ ภาคธุรกิจ เทคโนโลยี การเงินการธนาคาร ล้วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสิ้น ฉะนั้น ต้องผลิตนักกฎหมายที่มีความเป็นผู้นำ สามารถนำกฎหมายไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่างๆ ได้ เพราะสิ่งที่จะเจอในความเป็นจริง อาจไม่ได้อยู่ในตำรา จึงต้องฝึกความพร้อมให้นักศึกษาช่วยคลี่คลายปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องย้ำให้อยู่ใน DNA ของนักศึกษานิติศาสตร์ฯ คือการตั้งอยู่บนหลักการของความถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม โดยไม่หวั่นไหวไปตามกระแส หรืออิทธิพลใดๆ” ดร.สุทธิพล กล่าว

ดร.สุทธิพลกล่าวอีกว่า ขณะนี้กำลังเร่งปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เพราะนักกฎหมายรุ่นใหม่ต้องพร้อมปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา รวมถึง คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ ต้องอัพเดตความรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมต้องทำงานเชิงรุก และใกล้ชิดนักศึกษามากขึ้น โดยจะปรับปรุงสัดส่วนของจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้น้อยลง เพื่อให้คำปรึกษานักศึกษาได้ทั่วถึง และปรับการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงกับคณาจารย์ของคณะอื่นๆ และวิทยาลัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี อาจารย์ทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี จะเป็นผู้เข้ามาช่วยเติมเต็มนักศึกษาในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น รวมถึง การเชิญกูรู หรือนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ในสายปฏิบัติ เช่น อาจารย์ที่บรรยายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา เข้ามาสอนเพื่อเสริมการเรียนการสอนกฎหมายภาควิธีสบัญญัติให้กับนักศึกษา

Advertisement

“การเรียนเฉพาะในตำราอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ นักศึกษาต้องได้รับการฝึกปฏิบัติ ให้รู้จักวิธีการค้นคว้า ศึกษาเปรียบเทียบ ดู Best Practices จากประเทศอื่นๆ ด้วย เราจะสอนให้การเรียนกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ ที่สำคัญนักกฎหมายที่ดีจะต้องมีจริยธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และเข้าใจในกลไกของกระบวนการยุติธรรมดีพอ ที่สามารถคุ้มครองสิทธิให้กับผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม” ดร.สุทธิพล กล่าว

ดร.สุทธิพลกล่าวว่า นักกฎหมายยุคใหม่ต้องปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น การผลิตนักกฎหมาย ต้องทำให้พวกเขาได้รับรู้ถึงความเสี่ยงใหม่ๆ ว่าสามารถอุบัติขึ้นได้ตลอดเวลา ต้องเข้าใจบริบทของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนไป และเข้าใจกลไกการทำงานของเทคโนโลยีในแต่ละรูปแบบ เพื่อให้นำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ใช้ AI ค้นหาข้อมูลทางการกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว หรือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ มาสนับสนุนในการตัดสินใจ โดย AI สามารถให้คำแนะนำ และช่วยในการตัดสินใจทางกฎหมาย รวมทั้ง การวิเคราะห์แนวโน้มของผลการตัดสิน หรือการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินคดี เป็นต้น

“DPU จะผลิตนักกฎหมายที่ทำให้กฎหมายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง มีความชัดเจน และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพราะนักกฎหมายยุคใหม่ต้องเป็นผู้ใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง และเป็นธรรมด้วย กล่าวคือต้องทำให้นักกฎหมายที่ออกจากรั้วนิติศาสตร์ฯ สามารถใช้กฎหมาย หรือศาสตร์ต่างๆ เข้ามาช่วยผ่าทางตัน หรือผลักดันนโยบายต่างๆ ของหน่วยงาน หรือประเทศชาติ ให้เดินหน้าไปได้ รวมทั้ง เป็นที่พึ่งทางกฎหมายให้กับประชาชนได้รับความถูกต้อง และเป็นธรรมในสังคม” ดร.สุทธิพล กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image