1.3 แสน ‘ครูผู้ช่วย-คศ.1’ เฮ ปรับเพิ่มเงินเดือนตามมติ ครม. 2 ปี ขึ้น 6 รอบ

แฟ้มภาพ

1.3 แสน ‘ครูผู้ช่วย-คศ.1’ เฮ! ปรับเพิ่มเงินเดือนตามมติ ครม. 2 ปี ขึ้น 6 รอบ สพฐ.เตรียมข้อมูลพร้อม บรรจุหลัง 1 พ.ค. ใช้อัตราเงินเดือนใหม่ทันที

เมื่อวันที่ 2 เมษายน นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในหนังสือ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ลงวันที่ 1 เมษายน เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามรายงานผลการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ

นายประวิตกล่าวว่า โดยข้าราชการจะได้รับการปรับอัตราเงินเดือนใหม่พร้อมกันใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 แบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ เป็นกลุ่มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤษภาคม 2568

นายประวิตกล่าวว่า และ กลุ่มที่ 2 การปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นกลุ่มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่อัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่มีผลใช้บังคับ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤษภาคม 2568) และได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดให้ได้รับการปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละคุณวุฒิ โดยขั้นตอนจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องไปคำนวณจำนวนข้าราชการที่จะได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนทั้ง 2 กลุ่มว่ามีจำนวนเท่าไร เพื่อดำเนินการปรับเพิ่มเงินเดือนให้ทันวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งในปี 2567 และ 2568 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวม 6 รอบ คือการเลื่อนเงินเดือนรอบปกติ วันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ตามผลการประเมินการทำงาน และได้เลื่อนเงินเดือนตามมติ ครม.วันที่ 1 พฤษภาคม ปี 2567 และปี 2568

Advertisement

นายประวิตกล่าวต่อว่า บัญชีอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตำแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จำนวน 15,050 บาท อัตราเงินเดือนใหม่ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จำนวน 16,560 บาท และอัตราเงินเดือนใหม่ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 จำนวน 18,220 บาท

ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนเดิม 15,800 บาท ปี 2567 ปรับเป็น 17,380 บาท ปี 2568 ปรับเป็น 19,120 บาท

Advertisement

ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนเดิม 15,800 บาท ปี 2567 ปรับเป็น 17,380 บาท ปี 2568 ปรับเป็น 19,120 บาท

ปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนเดิม 17,690 บาท ปี 2567 ปรับเป็น 19,460 บาท ปี 2568 ปรับเป็น 21,410 บาท

ปริญญาโททั่วไป ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนเดิม 17,690 บาท ปี 2567 ปรับเป็น 19,460 บาท ปี 2568 ปรับเป็น 21,410 บาท

ปริญญาโท ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนเดิม 18,690 บาท ปี 2567 ปรับเป็น 20,560 บาท ปี 2568 ปรับเป็น 22,620 บาท

และปริญญาเอก ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนในอัตรา คศ.1 อัตราเงินเดือนเดิม 21,150 บาท ปี 2567 ปรับเป็น 23,270 บาท และปี 2568 ปรับเป็น 25,600 บาท

นายประวิตกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังลงนามในหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง (การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่) ซึ่งจะมีข้ารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตั้งแต่ 120 บาท สูงสุด 2,120 บาท โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดอัตราเงินเดือนได้ทาง เว็บไซต์ ก.ค.ศ.

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีการเตรียมข้อมูล ทั้งจำนวนครูใหม่และกลุ่มครูที่จะได้รับการชดเชย ในปี 2567 และ 2568 ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยได้สั่งการให้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) เตรียมข้อมูล ซึ่งมีความพร้อมขึ้นเงินเดือนได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ตามนโยบายรัฐบาล

ขณะที่ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สพร. กล่าวว่า ในส่วนของ สพฐ.มีข้าราชการ 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มข้าราชการส่วนกลาง ซึ่งการปรับเพิ่มเงินเดือนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. 2.กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียน โดยบัญชีเงินเดือนที่ ก.ค.ศ.ประกาศ จะใช้กับกลุ่ม 38 ค.(2) และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 1-3 ปี จนถึงผู้ที่ได้รับเงินเดือนในอัตรา คศ.1

นายสุรินทร์ระบุว่า โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่ได้รับการบรรจุใหม่ 55,311 ราย และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ 79,549 ราย รวม 134,860 ราย ส่วนครูบุคลากรทางการศึกษา คศ.2 เป็นต้นไป จะยังไม่ได้รับการปรับเพิ่มในรอบนี้ โดยต้องรอนโยบายรัฐบาลต่อไป ส่วนครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหลังวันที่ 1 พฤษภาคม จะได้รับเงินเดือนอัตราใหม่ตามมติ ครม.ทันที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image