สภาจุฬาฯ ตั้ง ‘วิเลิศ ภูริวัชร’ รักษาการอธิการบดี เริ่ม 18 พ.ค.67

สภาจุฬาฯ ตั้ง ‘วิเลิศ ภูริวัชร’ รักษาการอธิการบดี เริ่ม 18 พ.ค.67 พร้อมเปิดตัวทีมรองอธิการบดี

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งว่า ที่ประชุมสภาจุฬาฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ให้ความเห็นชอบ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการอธิการบดีจุฬาฯ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป แทน ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

นอกจากนี้ สภาจุฬาฯ ยังได้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีจุฬาฯ ดังนี้ ศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล

Advertisement

ศ.ดร.วิเลิศ กล่าวว่า มีเป้าหมายในการพัฒนาจุฬาฯให้ก้าวไกล มีวิสัยทัศน์ในการทำให้จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยของแผ่นดินไทย และเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกที่สร้างคุณค่าแห่งการเปลี่ยนชีวิตด้วยการเป็นแหล่งอุดมปัญญา ที่เป็นที่พึ่งพิงได้ และสร้างจิตวิญญาณของประชาคมและนิสิตจุฬาฯ ในการรับใช้สังคมอย่างแท้จริง

สำหรับประวัติ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร รักษาการอธิการบดีจุฬาฯ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาฯ ปริญญาโท MPPM และ MBA จาก Yale University, USA และปริญญาเอก DPhil (Management Studies) จาก University of Oxford, UK มีผลงานการบริหารงานที่ผ่านมา ในตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 2 วาระ อดีตหัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 2 วาระ กรรมการสภาฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ฯลฯ

ด้านผลงานระดับนานาชาติ ดำรงตำแหน่งกรรมการประเมินผลงานคุณภาพใน 3 สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลก ได้แก่ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) สหรัฐอเมริกา EQUIS (EFMD Quality Improvement System) สหภาพยุโรป และ AMBA (Association of MBAs) สหราชอาณาจักร นำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ สู่ความสำเร็จในระดับโลก โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากลในฐานะ “The Top Business School with Triple Crown Accreditation”

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image