รมว.วธ. มอบนโยบายผู้บริหาร ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม สอดรับรัฐธรรมนูญใหม่

วีระ โรจน์พจนรัตน์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานของวธ.ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ ว่า ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคศึกษาเนื้อหารายละเอียดรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมใหม่ๆ โดยการปฏิบัติงานต้องเป็นไปอย่างกระชับและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเตรียมองค์กรและพัฒนาบุคลากรในการทำงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งขอให้มุ่งเน้น 4 เรื่องหลัก ประกอบด้วย 1.กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับงานวัฒนธรรม ซึ่งมี 5 ด้าน อาทิ การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เป็นต้น 2.การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสู่ประเทศไทย 4.0 อาทิ การขับเคลื่อนงานเทศกาล ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในแต่ละท้องถิ่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ 3.การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ 4.นโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของรัฐบาลและวธ.

นายวีระ กล่าวอีกว่า ขอชื่นชมวัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการถนนสายวัฒนธรรมในหลายจังหวัดจนประสบความสำเร็จ ในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าด้านวัฒนธรรมจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ อยากให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งให้สำนักงานวัฒนธรรม (สวจ.) แต่ละจังหวัดช่วยกันประชาสัมพันธ์งานให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องงานด้านวัฒนธรรมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

—————————–

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปคม.เตรียมนำเหยื่อสาวแม่ฮ่องสอนเข้าเครื่องจับเท็จ ยันคำให้การผู้ใหญ่ลวนลามในงานเลี้ยง
บทความถัดไปสสว. จัดอบรมการเพิ่มขีดความสามารถร้านประชารัฐสุขใจ SHOP