สพม.19 จัดค่ายธรรมะทักษะชีวิต เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

 

นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นาด้วง จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาหลายด้าน ที่สำคัญประการหนึ่งคือบุคคลในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมเสื่อมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนมักรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาประพฤติปฏิบัติ ละเลยวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย และเนื่องจากศาสนาเป็นสถาบันหลักแห่งความมั่นคงของชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติ ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้พัฒนาความรู้ ความดี เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงจัดกิจกรรมค่ายธรรมะเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในระหว่างสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

“ค่ายธรรมะ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น และเพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวนกว่า 400 คนเข้าร่วม โดยได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย” นายประเสริฐกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon