รก.อธิการฯ ราชภัฏเทพสตรีเซ็นประกาศเลือกตั้ง กก.สรรหานายกสภา มรภ.ใหม่แล้ว

นางรณริน ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) เปิดเผยว่า ตามที่ นายศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ได้ขอลาออกจากตำแหน่งนายกสภา มรท.ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมติการประชุมสภา มรท.ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหานายกสภา มรท.ตามข้อบังคับ มรท.ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน นั้น เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน มรท.โดย น.ส.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท.ได้ลงนามในประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา มรท.จากผู้แทนบุคลากรประเภทคณาจารย์ประจำ บุคลากรประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และลูกจ้างประจำ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา มรท.จากผู้แทนบุคลากรประเภทคณาจารย์ประจำ 2 คน และกำหนดให้เลือกตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา มรท.จากผู้แทนบุคลากรประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และลูกจ้างประจำ 1 คน ขึ้นพร้อมกันในวันที่ 19  มิถุนายน เวลา 08.00-11.00 น.ที่ห้องประชุมยูงทอง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 2)

นางรณรินกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ให้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหานายกสภา มรท.ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน และระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน เวลา 08.30-16.30 น.ที่งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้ว มหาวิทยาลัยพร้อมสรุปผลการเลือกตั้งเพื่อนำเสนอสภา มรท.พิจารณาแต่งตั้งได้ทันการประชุมนัดหน้า

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon