เปิดตัว 4 เด็กไทย ตัวแทนแข่งเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ 6-15 ก.ค.ที่ ม.มหิดล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว “ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม พร้อมเปิดตัว 4 ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ได้แก่ นายบวรทัต  บุญรักษ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม นายปภาภัทร์ ดิสนีเวทย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จ.นครปฐม นายวริศ จันทรานุวัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ และ น.ส.อภิสรา กวียานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ โดยผู้แทนประเทศไทยทั้ง 4 คน ได้รับการฝึกฝน และเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม