ศธจ.พังงา สร้างประสบการณ์อาชีพนักเรียน ม.3

นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)พังงา กล่าวถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ว่า เครื่องมือที่สำคัญ คือ “การศึกษา” ครูต้องสอนเด็กให้มีความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ เด็กต้องรู้จักคิด รู้จักสร้างงานเป็น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ในฐานะหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะอันพึงประสงค์ ต้องปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงาน ตามนโยบายขับเคลื่อนการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ หรือฝึกงานอาชีพในสถานที่ที่ตนเองสนใจ รวมทั้งเป็นการสั่งสมประสบการณ์เพื่อก้าวสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต จึงได้กำหนดให้มีโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพังงาขึ้น โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความร่วมมือกับสถานศึกษา การเสริมสร้างให้นักเรียนมีทรรศนะ มุมมองและทักษะด้านอาชีพในสถานประกอบการ (Industry or Company) หน่วยงาน แหล่งงาน (Work Place) และศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ การสร้างความเข้าใจเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน และจัดระบบดูแล นิเทศ ติดตาม กำกับ เพื่อการพัฒนาประสบการณ์อาชีพของนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 250 คน เป็นเป้าหมายในการจัดทำกิจกรรมฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ อย่างน้อย 3 กิจกรรม ในระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน ตนเชื่อมั่นว่าจะเป็นการทำให้นักเรียนมีเป้าหมายและสามารถวางแผนในการศึกษาต่อตามความถนัดและตามศักยภาพของนักเรียนได้