ม.เกษมบัณฑิต จับมือเครือข่ายฯ ถกพัฒนาบัณฑิตไทยก้าวไกลสู่ 4.0

 

นายวัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า การเรียนรู้ของสังคมสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 คนไทยทุกระดับต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยสติปัญญา ในมิติของการ “รู้ทัน รู้ลึก รู้จริง” และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือดำเนินชีวิตได้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง รวมถึง การพัฒนาศักยภาพบุคคลให้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากสถานศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน มีทักษะ และดำรงตนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย จึงร่วมกับเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลางจัดประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่มีความพร้อมต่อการพัฒนาประเทศ : Thailand 4.0” วันที่ 13 กันยายน เวลา 08.30-16.30 น.ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image