สำนักนวัตกรรม มข.จัดค่ายเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 เตรียมพร้อม น.ศ.ทำงาน

 

นายเด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มข.จัดโครงการค่ายส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ “KKU Smart Learner HACKFEST 2017” เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเผยแพร่ผลงานต่างๆ และเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันสามารถนำกิจกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาตนเองได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ทักษะภาวะความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคต

“ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ที่ผู้เรียนไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับความรู้เท่านั้น ต้องเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโยยีสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ชีวิตก้าวทันกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ค่ายส่งเสริมนักศึษา KKU Smart Learner HACKFEST 2017 จะช่วยพัฒนา และส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี” นายเด่นพงษ์ กล่าว

Advertisement

นายเด่นพงษ์กล่าวอีกว่า มข.มีปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่จะพัฒนา และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยมีกรอบทิศทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ไม่ได้มุ่งเน้นความรู้แต่เฉพาะในวิชาแกนเท่านั้น แต่รวมถึงทักษะด้านข้อมูล และการสื่อสาร ทักษะในการคิดและแก้ปัญหา ทักษะสังคมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้ง การรู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเกิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้นำไปใช้ปรับตัวในการเป็นนักศึกษาใหม่ของ มข.และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ในห้องเรียน จะก้าวข้ามข้อจำกัดแบบเดิมที่เด็กเป็นผู้รับ ครูเป็นผู้บรรยายสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษาที่เด็กมีส่วนร่วม และเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา โดยเด็กจะได้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ผลงานผ่านการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image