ศธจ.พังงาอบรมระบบอิเล็กทรอนิกส์

นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) พังงา เปิดเผยว่า สำนักงาน ศธจ.พังงา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงาน และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารบรรณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพังงา เพื่อลดขั้นตอนและลดการใช้ทรัพยากรในการบริหารสำนักงาน สามารถก่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สำนักงาน ศธจ.พังงาเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาตั้งใหม่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้กำหนดทิศทางพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงได้นำระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งหวังว่าบุคลากรทุกคนจะนำระบบดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ