ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งกระทรวงศึกษา ปิดกิจการ”มหาวิทยาลัยเอเชียน”

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก Asian University

 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 1433/2560 เรื่อง ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน ระบุว่า ด้วย ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 3/2540  ลงวันที่  18  มิถุนายน 2540 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเอเชียน ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเลิกดำเนินกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน และคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีคำสั่งให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560   สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ลงนามโดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University) ชลบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเต็มรูปแบบในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ไทยและต่างชาติวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จากประเทศอังกฤษ แคนาดา เยอรมันนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2536 โดยการลงนามในเอกสารความร่วมมือระหว่างเซอร์ โรนัลด์ ออกซเบิร์ก อธิการบดีแห่งอิมพีเรียลคอลเลจแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแพทยศาสตร์ พณฯ อานันท์ ปัณยารชุน นายกสภามหาวิทยาลัยคนแรก และดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน และได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2541 เป็นต้นมา