หมดวาระ!! ‘สมคิด’ หมดวาระอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ เริ่มนั่งรักษาการวันแรก 24 พ.ย.

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) แจ้งว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มธ.ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นั้น เนื่องจากนายสมคิดดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบวาระในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และเพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินงานของ มธ.เป็นไปโดยเรียบร้อย และต่อเนื่อง มติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา จึงแต่งตั้งนายสมคิด เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

งานสื่อสารองค์กร แจ้งอีกว่า และตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนางเกศินี วิฑูรชาติ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มธ.และให้ดำเนินการความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และคำสั่ง มธ.ที่ 2009/2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน แต่งตั้งนายสมคิดเป็นผู้รักษาการอธิการบดี มธ.ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.มธ.พ.ศ.2558 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม จึงแต่งตั้งนางเกศิณี เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโอกางโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon