สะดุ้ง!เสนอยุบทิ้งทั้ง’สพท.-ศธจ.’ นักวิชาการชี้เพิ่ม 2 กลุ่มแค่’ยาหอม’ หึ่ง!ซี 8 ใน 225 เขตพื้นที่ฯพุ่ง 450 คน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม นายอดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา อดีตประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกประกาศ ศธ. เรื่องแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) พ.ศ.2560 ให้มี 8 กลุ่ม และ 1 หน่วยตรวจสอบภายในว่า การแบ่งส่วนราชการภายในของ สพท.ตามประกาศ ศธ. พ.ศ.2553 ที่ใช้อยู่เดิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) แบ่งส่วนราชการเป็น 7 กลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) แบ่งเป็น 6 กลุ่ม โดย สพป.มีกลุ่มงานเพิ่มจาก สพม. 1 กลุ่มคือ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

นายอดิศรกล่าวต่อว่า ส่วนประกาศ ศธ. ฉบับใหม่นี้แบ่งกลุ่มงานเพิ่มเป็น 9 กลุ่ม ส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิม มีการปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มงานบางกลุ่มและบางภารกิจ และตัดกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนออกไปจาก สพป. ที่เห็นชัดเจนคือ การเพิ่มกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน รวมเป็น 9 กลุ่มเหมือนกันทั้ง สพป. และ สพม. ตนเข้าใจว่า สพฐ.คงมีการวิเคราะห์ภาระงานของ สพท.มาเป็นอย่างดีแล้ว การตัดกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนออกไปจาก สพป. ก็มีความเหมาะสม เพราะสถานศึกษาเอกชนมีการจัดการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และปัจจุบันการติดต่อประสานงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ก็ไปติดต่อที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) แทนอยู่แล้ว นอกจากนี้ การปรับชื่อกลุ่มและภาระงานเป็นกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกำหนดกลุ่มเพิ่มขึ้นอีกสองกลุ่ม คือ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน ก็สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา รวมทั้งหน่วยตรวจสอบภายในที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องธรรมาภิบาลของเขตพื้นที่ฯ

“เหตุที่ประกาศ ศธ.เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน สพท. กลายเป็นประเด็นเรื่องของการบริหารงานบุคคล อาจเนื่องมาจากช่วงนี้มีข่าวความขัดแย้งเรื่องอำนาจการบริหารงานบุคคล ระหว่าง ผอ.สพท.กับ ศธจ. แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วประกาศ ศธ.เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน สพท. พ.ศ.2553 ที่ใช้อยู่เดิมก่อนจะออกฉบับนี้ แม้จะกำหนดอำนาจหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานบุคคลไว้ ว่ามีอำนาจสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่กลุ่มบริหารงานบุคคลของ สพท.ก็ไม่ได้มีอำนาจโดยตรง เพียงแต่ทำหน้าที่ด้านธุรการเท่านั้น เพราะอำนาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ และ ผอ.สพท.เอง กฎหมายกำหนดให้เป็นเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ส่วนประกาศ ศธ.เรื่อง การแบ่งส่วนราชการที่ออกมาฉบับใหม่นี้ ได้ตัดอำนาจหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานบุคคลออกไป ก็เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักคือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ. โดยเรื่องดังกล่าวให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และ ศธจ. ฉะนั้น ประกาศ ศธ.เรื่องการแบ่งส่วนราชการของ สพท. จึงเป็นเพียงปลายทางของเรื่องอำนาจการบริหารงานบุคคลเท่านั้น” นายอดิศรกล่าว

นายอดิศรกล่าวต่อว่า ประกาศ ศธ.ฉบับนี้เปรียบเสมือนยาหอมสำหรับบุคลากรในเขตพื้นที่ฯ เพราะการมีกลุ่มเพิ่มขึ้น ทำให้มีตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้ส่งผลใดๆ ต่อระดับหรือวิทยฐานะของผู้อำนวยการ สพท.ที่ยังต้องทำผลงานหรือทำวิทยฐานะเชี่ยวชาญเป็นส่วนตัวเอง ซึ่งต่างจาก ศธจ. ที่เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งจะเป็นระดับเชี่ยวชาญโดยไม่ต้องทำวิทยฐานะ ซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับประกาศ ศธ.ฉบับนี้ จึงจะห็นได้ว่า บรรดา ผอ.สพท.จึงไม่ค่อยมีปฏิกิริยาต่อประกาศฉบับนี้เท่าไร สิ่งที่ตนอยากฝากก็คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะบริหารจัดการงานตามประกาศ ศธ.เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในของ สพท.ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร เพราะขณะนี้ได้เกิดประเด็นปัญหาเรื่องคนที่มีการโยกย้าย ตัดโอนจาก สพท.ไป ศธจ.จำนวนหนึ่งแล้ว และทราบว่าจะมีการดึงอัตราเกษียณจาก สพท.ไป ศธจ.อีก ขณะนี้เรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่าง สพท. กับ ศธจ.ไปอีกแล้ว การมีประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน สพท.ที่สวยหรูฉบับนี้ ดูเหมือนว่าจะมีคนที่ได้ตำแหน่งใหญ่ขึ้น เพิ่มขึ้น แต่ตนไม่แน่ใจว่าจะส่งผลต่อการให้บริการต่อเพื่อนครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้ดีมากขึ้นแค่ไหน และจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนหรือไม่

Advertisement

“ทางออกที่ดี ผมว่าต้องทบทวนระบบการบริหารระบบใหญ่ทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงาน ศธจ.ว่าจะเดินไปในทิศทางใด จะคงทั้ง 2 หน่วยงานอยู่แบบนี้ หรือจะยุบหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือจะยุบทิ้งทั้ง 2 หน่วยงาน” นายอดิศรกล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า การเพิ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่อการเพิ่มระดับ (ซี) ของผู้อำนวยการกลุ่ม ทำให้ผู้อำนวยการกลุ่ม มีโอกาสเป็นชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าซี 8 ทั้งนี้ การเพิ่ม 2 กลุ่มงาน ใน 225 เขตทั่วประเทศ จะทำให้ผู้อำนวยการกลุ่มที่มีโอกาสโตขึ้นเป็นซี 8 เพิ่มขึ้นอีก 450 คน โดยหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดให้ต้องมีลูกน้องไม่ต่ำกว่า 4 คน ซึ่งคาดว่าจะมีการโยกข้าราชการจากกลุ่มงานอื่นซึ่งผู้อำนวยการกลุ่มมีซี 8 อยู่แล้ว มาอยู่ในกลุ่มใหม่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ ก.พ.

อ่านเพิ่มเติม

สยบข่าวลือ!! สพฐ.ปัดย้าย ‘ผอ.สพป.โคราช 7’ แจงปมรก.ผอ.สพป.เชียงราย 1 ยันเพิ่ม 2 กลุ่มงานเขต 450 ตำแหน่ง ไม่เป็นภาระงบ
ส.บ.ม.ท.ซัดโครงสร้าง ศธจ. ทำ ร.ร.รับใช้งาน มท.เหมือน 40 ปีก่อน เผย ‘น.ร.-ครู’ต้องเสิร์ฟน้ำให้งานผู้ว่าฯ
ฟ้องอุตลุด!! ผอ.ร.ร.ในอีสานฟ้อง ศธจ. ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตาม ม.157 หึ่ง!ปมยังไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครู
ระอุ!! ผอ.ร.ร.ในอีสานงัดข้อ ศธจ.อีก ตอบหนังสือชี้แจงเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง “ทราบ-รอผอ.สพท.สั่งการ”
ชง3สูตรให้ศธ.แก้ปมโครงสร้างใหม่ ไม่เชื่อคืนอำนาจมาตรา53บางส่วนได้ เดินหน้าชง’บิ๊กตู่’โละข้อ13คำสั่งคสช.
จูบปาก!! สป.ศธ.จับมือ สพฐ.คลอด 5 แนวทางปฏิบัติงาน ดึง ‘เขตพื้นที่ฯ-ศธจ.’ ปรองดอง
แสบๆ คันๆ!! ฟังคำตอบ ส.บ.ม.ท. ส่งตรง’หมอธี’ กับคำถาม ‘รวมตัวขับไล่ศึกษาธิการจังหวัด ทำแล้วได้อะไร’??
มาคุ! ชร.ผอ.สพท.ขู่ยื่น’บิ๊กตู่’แก้โครงสร้างศธจ.เองถ้า’หมอธี’ไม่รับลูก ซัด 8 เดือนปัญหาอื้อ เล็งล็อบบี้พรรค
แซ่ด! แบ่งกลุ่มงานสพท.ใหม่ เขตพื้นที่ฯ ทำแค่ ‘งานเสมียน’ ให้ศธจ.
ศธ.ออกประกาศแบ่งส่วนราชการ “เขตพื้นที่ฯ” มอบภารกิจ 12 ด้าน แต่ไร้อำนาจบริหารงานบุคคล
ศธ.เตรียมชง ‘คปภ.’ คืนอำนาจ ม.53 ให้ผอ.สพท.บางส่วน หลังผอ.สพป.งัดข้อศธจ.ปฏิเสธร่วมงาน
‘หมอธี’ปัดตอบกรณีความขัดแย้ง ‘สพท.-สป.ศธ.’ โบ้ยถามปลัดศธ.
คำตอบของเลขาฯ กพฐ. ต่อกรณีผอ.สพท.งัดข้อศธจ./สป.ศธ. ปฏิเสธร่วมงาน “ทราบ-ไม่ไป”
โผล่อีก! ผอ.สพป.เชียงราย 1 ตอบปฏิเสธสป.ศธ.เชิญร่วมประชุมลูกเสือ-เนตรนารี “ทราบ-ไม่จำเป็นต้องไป”
‘หมอธี’แจงไร้อำนาจแก้โครงสร้าง’ศธจ.’ หลังชมรม ผอ.เขตล่า 5 หมื่นชื่อจี้คืนอำนาจบรรจุแต่งตั้ง
ปฏิกิริยา ผอ.สพป.โคราช 7!! หลังฟังคลิปเสียงปลัด ศธ.ปรามกรณีตอบหนังสือ ศธจ. “ทราบ-ไม่ไป”
‘การุณ’ รับคลิปเสียงตัวเองจริง ย้ำให้กำลังใจศธจ.ทำงานเข้มแข็ง อย่าแตกแยกกับสพท.
ชมรมผอ.สพท.ต้านโครงสร้างศธจ. ล่า5หมื่นชื่อจี้รมว.ศธ.คืนอำนาจเขตพื้นที่ฯ
แชร์ว่อน!! คลิปเสียงปลัดศธ. กำราบผอ.สพป.โคราช7หลังงัดข้อศธจ.ปฏิเสธหนังสือเชิญ “ทราบ-ไม่ไป” (คลิป)
ผอ.สพป.โครราช 7 แจงปฏิเสธร่วมงานประดับอินทรธนูครูบรรจุใหม่ เหตุ ‘ศธจ.’ ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาครูโดยตรง
แค่หนังตัวอย่าง’สพป.โคราช7ต้าน’ศธจ.’!! นักวิชาการจี้คสช.ลดอำนาจต้นสังกัด ให้ร.ร.เป็นนิติบุคคล
ศธ.รับ’ศธจ.-สพท.’ขัดแย้ง เรื่องปกติช่วงปรับโครงสร้าง เล็งโยกอำนาจ’ลงโทษทางวินัย-แต่งตั้งรก.’กลับสพท.
ฮือฮา!! ผอ.สพป.โคราช 7 ปฏิเสธหนังสือศธจ.โคราช เชิญร่วมงานครูบรรจุใหม่ “ทราบ-ไม่ไป”

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image