ม.รามฯ รับ ป.โท ปี’61 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

นางลีนา  ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง(ม.ร.) เปิดเผยว่า ม.ร. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งหลักสูตรภาคปกติ 5 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคพิเศษ 22 สาขาวิชา สำหรับ หลักสูตรภาคปกติ  5 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชีววิทยา และฟิสิกส์  และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรภาคพิเศษ  22 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายเพื่อการพัฒนา และบริหารงานยุติธรรม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ  และการแปล (วิชาเอกการแปลภาษาจีน และวิชาเอกการแปลภาษาอังกฤษ) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การบริหารการศึกษา การประเมินและการวิจัยการศึกษา (วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา และวิชาเอกการวิจัยการศึกษา)  นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  การสอนภาษาไทย และสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ผู้สนใจสามารถสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2561 โดยส่งเอกสารมาที่ งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการการศึกษา ตู้ ป.ณ.1099 ปทฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 หรือสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ อาคารท่าชัย ชั้น 1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.grad.ru.ac.th ระหว่างวันที่  7 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3 โทร. 0-2310-8563-4 หรือที่ www.grad.ru.ac.th

บทความก่อนหน้านี้ใจร้าย!! เบื่อยาหมาตาย 5 ไก่ 1 เจ้าของบ้านคาดคนร้ายตั้งใจ มาขโมยจยย.
บทความถัดไป‘ปรัชญา’ควงหวดออสซี่ ทะลุก่อนรองศึก แคล-คอมพ์ฯ#M6 ‘จิรัฎฐ์-พัชรพล-กิตติพงษ์-คงทรัพย์’จอดรอบแรก