คณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ ม.เกษตรฯ เปิดรับนิสิตระบบ ‘ทีแคส’ รอบ 1/2 ตั้งแต่ 22 ธ.ค.นี้

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) แจ้งว่า น้องๆ ที่สนใจอยากเข้าโครงการ EEBA คณะเศรษฐศาสตร์ มก.หลักสูตรนานาชาติ ในระบบ TCAS รอบที่ 1/2 ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 -12 มกราคม 2561 ที่ http://www.admission.ku.ac.th/
รับ 75 คน เกณฑ์การรับสมัครมีดังนี้

1.กำลังจะจบการศึกษา/ จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

2.ผลคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ TOEFL(IBT) มากกว่าหรือเท่ากับ 70, TOEFL (ITP-based) มากกว่าหรือเท่ากับ 520, IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 5.0, CU-TEP มากกว่าหรือเท่ากับ 75, KU-EPT มากกว่าหรือเท่ากับ 60 (ตารางการสอบตรวจสอบได้ที่ http://ku-ept.human.ku.ac.th/), OOPT มากกว่าหรือเท่ากับ60 และ GAT1 มากกว่าหรือเท่ากับ 75 กรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ให้นำจดหมายรับรองความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา (Letter of Recommendation) จำนวน 2 ฉบับ มาประกอบร่วมในการสมัครด้วย 3.ผลคะแนนทดสอบทางคณิตศาสตร์และสถิติ ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ SAT(Math) มากกว่าหรือเท่ากับ 480, EEBA-MPT ผ่านเกณฑ์, PAT1 (Math) มากกว่า หรือเท่ากับ 60, มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.4-5 และ ม.6 ภาคต้น) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หากขาดผลคะแนนทดสอบทางคณิตศาสตร์และสถิติ SAT (Math) หรือ PAT สามารถแจ้งความประสงค์ในการสอบ EEBA-MPT ได้ โทร 0-2579-1544 ต่อ 5602-3, 0-2579-2800


3.เป็นผู้ที่ครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือครอบครัวมีกิจการเป็นของตนเอง หรือเป็นเจ้าของร่วม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.ผู้สมัครที่มีแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม และความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ อาทิ การร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านสังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ใบรับรอง ฯลฯ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ สามารถยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นพิเศษได้

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของการสมัครสอบในระบบ TCAS สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.admission.ku.ac.th/ และรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตร สามารถดูได้ที่ http://www.eeba.eco.ku.ac.th หรือโทร 0-2579-1544 ต่อ 5602-3, 0-2579-2800

บทความก่อนหน้านี้“เจ้านำโชค”หมูแสนรู้ตายแล้ว หลังอ้วนจนเดินตามพระบิณฑบาตไม่ไหว หึ่งเข้าฝันเจ้าอาวาสไม่ยอมให้ถอดเขี้ยว
บทความถัดไปยูนิเซฟเปิดรายงานเด็กในโลกดิจิทัล ดึงรัฐบาล-เอกชน-องค์กร ช่วยเด็กเข้าถึงออนไลน์อย่างปลอดภัย