สกอ.จับมือ 21 มหา’ลัยพัฒนา ‘UniNet’

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( สกอ.)ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย ระหว่าง กับมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 21 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศิลปากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

“การลงนามในครั้งนี้ว่า เป็นไปตาม นโนบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะขยายเครือข่ายยูนิเน็ต พร้อมทั้งเชื่อมต่อโครงข่ายไปยังระดับอาชีวศึกษาและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สถานศึกษาได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง และเป็นการเปิดกว้างให้กับสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ขึ้น เพื่อให้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูงที่มีคุณภาพ เพียงพอ เหมาะสม ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย สนับสนุนการพัฒนาผลิตสื่อ จัดหาแหล่งข้อมูล และเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อกระจายสื่อสัญญาณไปยังสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกตามพื้นที่ขอบเขตการเชื่อมต่อ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปในอนาคต”นายสุภัทรกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตร.ล่าแก๊งแสบตุ๋นยายวัย 76 อ้างถูกรางวัลที่ 1 แต่ขายแค่ 5 แสนบ.โชคดี ผจก.แบงก์รู้ทันไม่ให้เบิกเงิน
บทความถัดไปCAT จับมือ 3 หน่วยงาน สร้างนักประดิษฐ์สมองกลระดับประเทศ