สภา มศว มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 5 ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) แจ้งว่า มศว จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 27 ธันวาคม ที่ มศว อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในการนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในด้านต่างๆ รวม 5 คน ได้แก่

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (สาขาวิชาการบริการศึกษา) เป็นนักบริหารหารการศึกษาระดับประเทศที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษาไทยทั้งในและต่างประเทศ

นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ (สาขาเวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน) ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก อันเป็นถิ่นทุรกันดาร และปฏิบัติหน้าที่แพทย์ที่โรงพยาบาลนี้เป็นเวลากว่า 20 ปีนับตั้งแต่เป็นแพทย์ใช้ทุน ได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นและยังเป็นศิษย์เก่าแพทย์ มศว รุ่นที่ 1 ด้วย


นายมีชัย วีระไวทยะ (สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม) เป็นประธานสถาบันพัฒนาประชากรและชุมชนนานาชาติ บอสตัน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลแมกไซไซ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างโดดเด่น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล (สาขาวิชาการจัดการ) เป็นประธานกรรมการบริษัท เอสทีพี แอนด์ไอ จำกัด (มหาชน) เป็นนักธุรกิจ และเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการโอนย้ายโรงพยาบาลชลประทานที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อประโยชน์ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ของนิสิตและคุณภาพชีวิตประชาชน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) ปัจจุบันเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม อีกทั้ง ยังให้การสนับสนุนโครงการทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตตร์ มศว เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความก่อนหน้านี้สำนักนายกฯลงพื้นที่เร่งรัด ม.ค. 61 ต้องยุติปัญหาร้องเรียน เหมืองหินกระทบป่าชุมชน(คลิป)
บทความถัดไปกัมพูชา เปิดพิสูจน์สัญชาติ 3 ม.ค. 61 นายจ้างและแรงงานขอรับคิวได้ตั้งแต่ 25 ธ.ค.นี้