ประกาศสํานักนายกฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 5 ฉบับ รวม 16 ราย จาก 8 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 5 ฉบับ

โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวม 16 ราย ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์จรัญ โฆษณานันท์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557

2. รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558

3. รองศาสตราจารย์เกษรา พัฒนพิฑูรย์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม 2558

4. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ไชยทิพย์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2558

5. รองศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558

6. รองศาสตราจารย์ธวัชชัย สุวรรณพานิช ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์
สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558

7. รองศาสตราจารย์วิปร วิประกษิต ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558

8. รองศาสตราจารย์ดํารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2558


9. รองศาสตราจารย์วันชัย ดีเอกนามกูล ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชเวท สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2557

10. รองศาสตราจารย์สุเนตร ชุตินธรานนท์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

11. Mr. Peter Haddawy ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557

12. รองศาสตราจารย์อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
สถิติทางการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่
5 มีนาคม 2558

13. รองศาสตราจารย์สิริจิต วงศ์กําชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558

14.รองศาสตราจารย์ธัญวัฒน์ โพธิศิริ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

15. รองศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ อารีย์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

16. รองศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตร