ทปอ.เปิดทีแคสรอบ3 รับตรง 9-13พ.ค. 9หมื่นที่นั่ง (คลิป)

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 ทปอ. ดำเนินการมาถึงรอบที่ 3 แล้ว รอบที่ 3 คือ การรับตรงร่วมกันของมหาวิทยาลัยซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมจำนวน 55 แห่ง มีคณะ/สาขาวิชาให้เลือก จำนวน 3,267 คณะ/สาขาวิชา และสามารถรับนักศึกษาได้จำนวน 89,392 คน โดยแยกเป็น มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. จำนวน 26 แห่ง รับ 57,917 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) จำนวน 27 แห่ง รับ 31,318 คน และสถาบันสมทบ 2 แห่ง รับ 157 คน

นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า ในรอบที่ 3 มีโครงการเพิ่มเติม คือ 1. โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เเละกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย จำนวน 12 มหาวิทยาลัย 15 สาขาวิชาใหม่ และ 24 สาขาวิชาปรังปรุง ซึ่งตัวเลขการเปิดรับจะประกาศ ในวันที่ 7 พฤษภาคม คาดว่าจะรับหลายร้อยคน และ 2. โครงการกลุ่มสถาบันเเพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) รับจำนวน 2,676 คน
ประธานทปอ. กล่าวต่อว่า การรับรอบ 3 จะมีรอบพิเศษ คือ รอบที่ 3.5 การเคลียริงเฮาส์ของมรภ. และ มทร. ที่มีความเห็นร่วมกันที่จะรับนักศึกษาจนถึงรอบที่ 3 เท่านั้น จึงมีการพิจารณาว่าควรเปิดเคลียริ่งเฮาส์ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกของ มรภ.และ มทร. โดยกำหนดปฏิทินการดำเนินการร่วมกัน ดังนี้ มรภ.และ มทร. จะรับตรงอิสระ เริ่มวันที่ 24 พฤษาภาคม ต่อมา มรภ.และ มทร. ส่งรายชื่อมายัง ทปอ. ในวันที่ 10 มิถุนายน ทำการเคลียริงเฮาส์ 12-14 มิถุนายน และประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ มรภ.และ มทร. วันที่ 16 มิถุนายน

“ที่ผ่านมาถือว่าระบบทีแคสประสบความสำเร็จมาก ซึ่งรอบ 3 ถือเป็นรอบไฮไลท์ของ ทปอ. ซึ่งในอดีตรอบ 3 คือ รอบรับตรงที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับตามความสะดวกของมหาวิทยาลัยนั้นๆ หมายความว่าเด็กจะต้องเดินทางไปสมัครหลายมหาวิทยาลัย อาจจะทำให้เกิดความเครียดและสร้างความลำบากให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ รอบ 3 ครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนเเปลงคือการรับตรงร่วมกันทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. จำนวน 26 แห่ง จึงขอให้น้องๆ ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิเข้ามาสอบรับตรงร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤษภาคม และนอกจากนั้น จะมีรอบ 3.5 ซึ่ง มรภ.และ มทร. จะดำเนินการรับตรงอิสระเเละจะมาเคลียริ่งเฮาส์ร่วมกัน เด็กทุกคนจะต้องบริหาร 1 คน 1 สิทธิ ของตนให้ดีเเละหลังจากนั้นจะเข้าสู่การรับรอบที่ 4 คือรอบแอดมิสชั่นส์ต่อไป” นายสุชัชวีร์ กล่าว

ประธาน ทปอ. กล่าวต่อว่า ต่อมาคือการรับรอบ 4 เป็นการรับแบบแอดมิสชั่นส์ จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมจำนวน 61 แห่ง มีคณะ/สาขาวิชาให้เลือกจำนวน 3,276 คณะ/สาขาวิชา และสามารถรับนักศึกษาได้จำนวน 80,971 คน ในรอบที่ 4 ทปอ. ได้จัดทำ “โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิสชั่นส์ 61” ไว้ทางเว็บไซต์ www.tcas.cupt.net และการรับรอบที่ 5 ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย คือการรับตรงอิสระ จะเริ่มในเดือนกรกฎาคม


นายสุชัชวีร์ กล่าวด้วยว่า สำหรับรอบที่ 1 ที่รับด้วยพอร์ตโพลิโอนั้น ได้เปิดระบบยืนยันสิทธิผ่านเคลียริงเฮาส์ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมในระบบทีแคส รอบที่ 1/1 จำนวน 75 แห่ง ยืนยันสิทธิ 39,847 คน และรอบที่ 1/2 จำนวน 54 แห่ง ยืนยันสิทธิ 25,476 คน และรอบที่ 2 การรับแบบโควตา โครงการพิเศษต่างๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการเปิดระบบยืนยันสิทธิผ่านเคลียริ่งเฮาส์ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 มีสถาบันศึกษาเข้าร่วมในระบบทีแคสจำนวน 78 แห่ง มีจำนวนผู้สมัคร 224,124 คน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก 84,043 คน