คุรุสภาเผยผล 57 เครือข่ายฯ รับเงินอุดหนุนโครงการ PLC

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่คุรุสภาได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู ร่วมมือ รวมพลังกันพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2561 มีผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ 158 เครือข่าย คณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้ 57 เครือข่าย ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ ระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 38 เครือข่าย ระดับหน่วยงานทางการศึกษา 16 เครือข่าย และระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู 3 เครือข่าย รวม 3,992,000 บาท