‘สมเด็จพระสังฆราช’ทรงโปรดฯสมเด็จพระวันรัต เปิด ‘ตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโต’ รพ.สงฆ์แห่งแรกภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบถวาย สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิด ‘ตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโต’ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของภาคเหนือ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณากิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนายสศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถวายการต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ.น.พ.บรรณกิจ กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือ โรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มช. เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งให้การตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยเฉพาะทาง และผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลต่างๆ ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรอาพาธทั่วประเทศ ปีละประมาณ 4,000 รูป ซึ่งพระภิกษุ และสามเณรอาพาธที่มารับการตรวจรักษา หรือถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆ จะเข้ารับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 แต่ที่ผ่านมาตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโตยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านกายภาพ และอุปกรณ์การแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยสงฆ์ทั่วไป และผู้ป่วยสงฆ์ระดับซับซ้อน ทำให้ต้องส่งผู้ป่วยสงฆ์ไปรักษาที่ห้องตรวจของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

“เพื่อให้ตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโต สามารถบริการตรวจรักษาได้อย่างครบวงจร ทางคณะแพทยศาสตร์ มช. จึงมีนโยบายจะพัฒนาตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโต ให้มีความสามารถเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีความพร้อมทุกด้านในการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่ได้มาตรฐาน โดยการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ได้แก่ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) , หอผู้ป่วย, ห้องประชุมปรับปรุงอาคาร ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัย โดยการเพิ่ม ห้องผ่าตัดเล็ก ห้องเอกซเรย์, ห้องเจาะเลือด ห้องจ่ายยา เครื่อง Hemodialysis และห้อง ICU เป็นต้น”

ศ.น.พ.บรรณกิจ กล่าวอีกว่า ปัจบันนี้โรงพยาบาลสงฆ์แห่งนี้ พร้อมให้บริการตรวจรักษาแก่พระภิกษุสงฆ์อาพาธทั่วประเทศ ซึ่งทุกขั้นตอนในการรักษาจะอยู่ในอาคารเดียวกัน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์อาพาธอย่างครบวงจร โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เป็นพระสงฆ์และสามเณรไปยังตึกปกติของโรงพยาบาลสวนดอกอีกต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon