เสนอยูเนสโกยกย่อง ‘พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต’ เป็นบุคลสำคัญของโลก

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมด้วย นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมแถลงข่าว “วาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยมีม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โดยนายวีระ กล่าวว่า พระอาจารย์มั่น เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชน ชาวไทยให้ความเคารพนับถือ นามของท่านได้รับการกล่าวถึงทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว เนื่องด้วยท่านเป็นผู้นำในการฟื้นฟูวงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งในช่วงสมัยกึ่งพุทธกาลนี้ ด้วยการเป็นผู้นำกองทัพธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทยอันยังผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการพระพุทธศาสนาในทางที่ถูกต้องดีงาม และในโอกาสอันเป็นมงคล ในวันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลของ พระอาจารย์มั่น พระเถระที่ชนชาวไทยให้ความเคารพและยึดถือข้อธรรมที่ท่านได้ปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และคณะศิษยานุศิษย์ จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อเป็นการเผยแผ่ คุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน อันจะส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ โดยกำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เช่น การตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดที่เกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เช่น หนังสือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน หนังสือชีวประวัติหลวงปู่มั่น (ภาษาอังกฤษ) หนังสือหลักธรรมชุดศิลาจารึก เป็นต้น จัดทำสารคดีชุด ตอน ตามรอยธุดงค์พระหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ และจัดทำแผ่นวีดิทัศน์ “ชีวิตพระป่า” ในภาคภาษาอังกฤษ จัดนิทรรศการเผยแผ่ประวัติและผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคผลักดันเพื่อบรรจุวิชาเกี่ยวกับศีลธรรมในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น

นพ.อุดม กล่าวว่า ในโอกาสสำคัญนี้วธ. และศธ. จะเสนอ ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในด้านที่เป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และส่งเสริมให้เกิดสันติสุข สันติภาพในส่วนรวม ทั้งนี้หลักธรรมของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้สร้างแรงจูงใจและแรงผลักดันให้แก่อนุชนรุ่นหลังอย่างมาก ทั้งในส่วนของบรรพชิต ที่ยังคงดำเนินตามสายวิปัสสนา ขณะที่คฤหัสถ์ เองก็ยึดถือหลักธรรมคำสั่งสอนของพระอาจารย์มั่น เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ซึ่งชัดเจนว่า เป็นประโยชน์และทำให้เราเองมีจิตใจที่ผ่องแผ้วเกิดสันติสุขในประเทศ

Advertisement

นพ.อุดม กล่าวต่อว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงให้ศธ. สร้างคนไทยให้เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักคิดที่ถูกต้อง และไม่คอรัปชั่น ซึ่งตนคิดว่า หลักธรรมของพระอาจารย์มั่นจะเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเข้ามาช่วยอบรมและกล่อมเกลาจิตใจให้เยวาชนของเราเป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู ซึ่งจะมีวิชาพลเมืองเข้มแข็ง ที่สอดแทรกหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา ขณะที่ในส่วนของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีหลักสูตรหน้าที่พลเมือง ที่จะใช้หลักธรรมเข้ามาอบรมให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นน้ำ ส่งผลให้เกิดสันติสุขในอนาคต 

“ศธ. จะสนับสนุนให้วธ. เสนอ พระอาจารย์มั่น เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2563 ซึ่งหลักเกณฑ์หนึ่ง ซึ่งยูเนสโกใช้ในการพิจารณา คือความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผมจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางวธ. จะจัดขึ้นตลอดปี 2562 อันเป็นวาระครบรอบ 149 ปีชาตกาล โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2562 ณ วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ประกอบด้วย วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ วัดป่าอาจารย์มั่น จ.เชียงใหม่ วัดป่าบ้านเหล่า จ.เชียงราย วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร วัดป่าหนองผือนาใน จ.สกลนคร และวัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา”นพ.อุดมกล่าว 

ทั้งนี้ พระอาจารย์มั่นถือเป็นพระเกจิอาจารย์ดัง รูปที่ 3 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ก่อนหน้านั้น คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7 ได้รับการยกย่องเป็น เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก และ พระธรรมโกศาจารย์(เงื่อม อินทปญฺโญ) หรือ พุทธทาสภิกขุ ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญ ด้านส่งเสริมขันติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image