วธ.ถกเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาปี’63

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อแณ็ว ๆ นี้  มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นที่ปรึกษาและให้ความเมตตาเข้าร่วมประชุมในนามผู้แทนมหาเถรสมาคม คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ประชุม และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ วธ. บูรณาการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือปฏิบัติมาช้านาน ได้แก่  วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันสำคัญดังกล่าวนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรมาโดยตลอด เช่น วันมาฆบูชา พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชทานเทียนรุ่งไปจุดถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอารามหลวง 6 พระอาราม วันวิสาขบูชา พ.ศ.2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา แก่พระเถระและฆราวาส ซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยได้ถวายพุ่มเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์ 

“ในวันสำคัญดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้สนองงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการจัดกิจกรรม เช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน การเชิญทูตานุทูตประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา เข้าร่วมพิธีกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย การร่วมกับจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 16 จังหวัด จัดกิจกรรมในมิติทางศาสนาตามบริบทของพื้นที่ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นต้นว่า การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม”นายอิทธิพล กล่าว

นอกจากนี้วธ. โดยกรมการศาสนา เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 3 ระดับ ดังนี้ 1 ศูนย์ประสานงานฯ ระดับประเทศ ณ กรมการศาสนา เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลการจัดกิจกรรม และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 2 ศูนย์ประสานงานฯ ระดับกระทรวง/หน่วยงาน เพื่อประสานงานและดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานต่อศูนย์ประสานงานฯ ระดับประเทศ 3 ศูนย์ประสานงานฯ ระดับจังหวัด มีการบริหารศูนย์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ในพื้นที่อำเภอและตำบล เป็นการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคคณะสงฆ์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และรายงานผลการดำเนินงานต่อศูนย์ประสานงานฯ ระดับประเทศ

บทความก่อนหน้านี้แบงก์กรุงเทพไม่ลดดอกเบี้ยฝาก MLRลด 0.25% มีผล11 พย.นี้
บทความถัดไปมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) “อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด” กิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ “ปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิด”