กรมศาสนาต่อยอดองค์ความรู้ด้าน ‘ศาสนพิธี’

กรมศาสนาต่อยอดองค์ความรู้ด้าน ‘ศาสนพิธี’

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ส่งเสริมให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือ ศพอ. ก้าวไปสู่ความเป็น “ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรม” ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากภาคคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาให้ ศพอ. มีคุณภาพและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชน ซึ่งในปีในปัจจุบันมีจำนวนกว่า 3,๗๐๐ ศูนย์ทั่วประเทศ มีผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่า ๑ ล้านคน นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้น โท และชั้นเอก แล้ว ยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนพิธี

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือ ศพอ. มีคุณภาพมากขึ้น จึงได้มีแนวทางให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาผ่านการปฏิบัติจริงด้านศาสนพิธี หรือพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ซึ่งศาสนาทุกศาสนาจำเป็นต้องมีพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเครื่องมือในการให้ศาสนิกชนของตนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมร่วมกัน ปราชญ์ทั้งหลายได้ให้ความสำคัญของศาสนพิธีไว้ว่า “เป็นดังเปลือกของต้นไม้” ซึ่งทำหน้าที่ห่อหุ้มแก่นของต้นไม้ คือ เนื้อแท้อันเป็นสาระสำคัญของศาสนาไว้ ดังนั้น ศาสนพิธีและศาสนธรรม ย่อมมีความสำคัญเสมอกัน คือต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้น ด้วยตระหนักถึงสำคัญและคุณค่าของ “ศาสนพิธี” กรมการศาสนาจึงได้ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ด้านศาสนพิธี เกิดการสร้างการรับรู้ระเบียบแบบแผน ข้อปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสนพิธีเบื้องต้น มีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสนพิธี โดยมุ่งหวังให้เกิด การสืบสาน รักษา และต่อยอดองค์ความรู้ด้านศาสนพิธี ส่งผลให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม ทั้งด้าน “ศาสนธรรม” และ “ศาสนพิธี” มีบทบาทช่วยส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านการฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่า มีส่วนขับเคลื่อนสถาบันหลักของประเทศให้เกิดความเข็มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน

“ในปีงบประมาณ 2563 นี้ ได้ดำเนินการในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5แห่ง ประกอบด้วย ศพอ.วัดทัศนารุณสุนทริการาม เขตราชเทวีศพอ.วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง ศพอ.วัดเรืองยศสุทธาราม เขตบางคอแหลม ศพอ.วัดอัมพวัน เขตดุสิต ศพอ.โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง ศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนา เป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงศาสนธรรมอันเป็นแก่นแท้ของศาสนาไว้ การปฏิบัติศาสนพิธีหรือพิธีกรรมต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา ควรต้องมีการแนะนำและให้ผู้ร่วมพิธีได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีต่าง ๆ ให้ถ่องแท้ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามจุดมุ่งหมายในศาสนพิธีนั้น” นายกิตติพันธ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กนอ.ปลื้มนิคมฯแรกแห่งแดนอีสานเตรียมเปิดบริการปี 64 กระตุ้นศก.แสนล้านบาท
บทความถัดไปส.ส.ตราด พรรคก้าวไกล แนะรัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้เยาวชน ชี้เดินไปไกลแล้ว