สมเด็จธงชัย กำชับ “พระภิกษุ-สามเณร” วางตนให้เหมาะสมสมณเพศ

สมเด็จธงชัย กำชับ “พระภิกษุ-สามเณร” วางตนให้เหมาะสมสมณเพศ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานมอบพระบัญชาเจ้าคณะภาคแก่ พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม เจ้าคณะภาค 1 พระธรรมโพธิมงคล วัดนิมมานนรดี เจ้าคณะภาค 2 พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะภาค 3พระเทพคุณาภรณ์ วัดเทวราชกุญชร เจ้าคณะภาค 13 พระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เจ้าคณะภาค 14 และ พระเทพสิทธิวิมล วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าคณะภาค 15 โดยให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ขอให้เจ้าคณะภาคช่วยกันขับเคลื่อนศาสนกิจสำคัญของคณะสงฆ์ ให้เอื้อต่อพระธรรมวินัย เป็นไปอย่างถูกต้องงดงาม บังเกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ ยอมรับของศรัทธาสาธุชน ในเรื่องการปกครอง ต้องควบคุม กำกับ ดูแลและเข้มงวดกวดขัน ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศและพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นการสร้างความรักสามัคคีในหมู่สงฆ์ รวมถึงความเคารพนอบน้อมกันและกัน ขณะที่เรื่องการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี

“ที่สำคัญขอให้มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาสงฆ์แผนกธรรม – บาลี เป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนองพระราชปุจฉาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญอย่างสูงสุด”

นอกจากนี้ ให้ช่วยกันดูแลควบคุมบัญชาเจ้าคณะ เจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุ สามเณร ผู้อยู่ในบังคับบัญชา โดยชี้แจงแนะนำให้ปฎิบัติหน้าที่และวางตนให้เหมาะสมกับสมณเพศ รักษาไว้ซึ่งศรัทธาที่งดงามตามหลักของพระพุทธศาสนา รวมทั้งหมั่นตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการ โดยมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณภาพและข้อมูลเพจเฟซบุ๊ก พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปลีกล้วยรูปดอกบัวโผล่กลางลำต้นตรงวันพระ ชาวบ้านเชื่อเป็นสิ่งมงคล ออกมาให้โชคลาภ
บทความถัดไปลูกชายเผย ‘เฮียซ้ง’ เชื้อโควิดลงปอดแล้ว แพทย์ให้ยาต้านไวรัส ฝากขอบคุณกำลังใจ