วธ.ชง 65 โครงการสำคัญขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมปีงบ’66 สนองนโยบายของรัฐบาล-ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วธ.ชง 65 โครงการสำคัญขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมปีงบ’66 สนองนโยบายของรัฐบาล-ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ วธ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการและหน่วยงานภายใต้ วธ.เกี่ยวกับการใช้มิติทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดย วธ.ได้ดำเนินการจัดทำและเสนอโครงการสำคัญ ประจำปีงบ 2566 จำนวน 65 ข้อเสนอโครงการ ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในหลายด้าน อาทิ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เครื่องมือระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยใน 65 โครงการนี้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการในพื้นที่ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ผ่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) และกลุ่มจังหวัด เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

นางยุพากล่าวต่อว่า นอกจากนี้ วธ.ในฐานะเจ้าภาพหลักการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม พบว่าขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสำคัญและส่งข้อเสนอโครงการสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม ประจำปีงบ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 59 โครงการ รวมงบกว่า 1,291 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการที่ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมาย แผนแม่บทย่อย : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งทางด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดีเข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น จำนวน 39 โครงการ และเป้าหมายแผนแม่บทย่อย : สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น จำนวน 20 โครงการ

“โดยนอกจากจะพิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ในสภาวะที่สังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม แล้วยังพิจารณาจากปัจจัยแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเสนอรายละเอียดโครงการทั้งหมดต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรี พิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการสำคัญประจำปีงบ 2566 ต่อไป” นางยุพากล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon