สศร.ประกาศ 27ทุนโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยปี65

นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย  ได้ออกประกาศ เรื่อง โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยในปีนี้มีผู้สนใจสามารถยื่นขอรับการส่งเสริม   จำนวนทั้งสิ้น 289 โครงการ และคณะกรรมการมติอนุมัติให้การส่งเสริม จำนวนทั้งสิ้น 27 โครงการ แบ่งเป็น 3  แนวทาง  ดังนี้ แนวทางที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านกิจกรรม หรือ กระบวนการ และสร้างนวัตกรรม  ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จากการนำเทคโนโลยี/เทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้  จำนวน 13 โครงการ ได้แก่ 1.เหลียว (หลัง) แล (นรา) ผ่านงานศิลปะด้วยภาพวาดสีไม้ จากมือ ” เยาวรุ่น ” โดย กลุ่มรักษ์นรา 2.ศิลปะเพื่อสายน้ำ โดย กลุ่มจิตรกรไทย 3.โครงการศิลปะหลอมเมือง “นครศรีธรรมราชศิลปะไฉไล 2 ” โดย นายปริทรรศ หุตางกูร 4.สร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะร่วมสมัยสูโลกออนไลน์ โดยกลุ่มมีกิมสตูดิโอ 5.โครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย มรภ.สวนสุนันทา 6.อบรมละครเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ “จับโซเชียล เป็นโซโล่” โดยกลุ่มคณะละครมาร็องดู Malongdu Theatre

7.วิดีโอสร้างสรรค์ “เมืองไทยอะไรก็ได้” โดยนายกฤษฎา ดาวเรือง 8.ภาพยนตร์คนยาก การสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว สะท้อนเมืองผ่านมุมมองของคนไร้บ้าน โดยนายองอาจ หาญชนะวงษ์ 9. การต่อยอดบอร์ดเกมมวยไทยสู่ Mobile Game โดย น.ส.ภณิดา แก้วกูร 10.Native Spin โดยนายธีระ ฉันทสวัสดิ์ 11.โครงการขับเคลื่อนเรื่องราวอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของเมือง ผ่านงานออกแบบศิลปะ แห่งแสงไฟ ณ คลองโอ่งอ่าง  โดยกลุ่มนักออกแบบศิลปะ แห่งแสงไฟ  12. สถาปัตยกรรมสารเลว โดยนายฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล 13.โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัตถอุตสาหกรรมชุมชน ด้วยทุนทางวัฒนธรรม  และการผสมผสานภูมิปัญญาสู่สากล เพื่อเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

แนวทางที่ 2 สร้างความร่วมมือเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคม และ/หรือต่อยอดการ สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่า มูลค่าทางเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ จำนวน 11 โครงการ ได้แก่ 1. ศิลป์สร้างสรรค์ สู่ชุมชนคนเมืองกาญจนฯ โดย นายตรัยภพ บุญรอด 2.การรับรู้ที่บริสุทธิ์? โดยนายคามิน เลิศชัยประเสริฐ 3.สุขศิลป์แบบองค์รวม เพื่อการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ศิลปะเด็กพิการ ภาคเหนือ โดยนายลิปิกร มาแก้ว 4.จัดทำนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “เสรีไทยหลงยุค” โดยน.ส.โสมชยา ธนังกุล 5.สวนศิลป์บ้านดิน Arts in the New Normal โดยนายมานพ มีจำรัส 6.โครงการเสริมสร้างเครือข่ายนครปฐมเมืองดนตรี เพื่อเพิ่ม มูลค่าในศิลปร่วมสมัยดนตรีสู่เมืองดนตรีระดับนานาชาติ  โดยนายณรงค์ ปรางค์เจริญ 7.เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 2 โดย มูลนิธิแสง 8. เทศกาลนักวาดและนักสร้างสรรค์แห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2. โดย กลุ่ม Bangkok Illustration Fair ประจำปี 2565 9. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการออกแบบเครื่อง แต่งกายและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอยกดอกชุมชนตำบล ท่าชัย-ตำบลศรีสัชนาลัย สู่ศิลปะร่วมสมัย โดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนท่าชัย – ศรีสัชนาลัย 10.ลวดลายควัด อัตลักษณ์ชุมชนวัดนันทาราม สู่การพัฒนา สร้างสรรค์ศิลปกรรมลายทองร่วมสมัย โดย กลุ่มหัตถกรรมสร้างสรรค์ และ 11. เทศกาลศิลปะแห่งเมืองหัวหิน ประจำปี 2565 โดย กลุ่มบ้านศิลปินหัวหิน

แนวทางที่ 3  แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย เพื่อมุ่งสร้างความนิยมไทย ในต่างประเทศและ สร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์ไทย จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.ขอความสนับสนุนงบประมาณเพื่อเตรียมการแสดง ร่วมสมัย ชุด “ขาวดำ” และ การแสดงโขน ตอน “พระรามตามกวาง ลักสีดา ยกรบ” ไปแสดง ณ The musee du quai Branly Paris ประเทศฝรั่งเศส โดยนายพิเชษฐ กลั่นชื่น  2. หมอลำ & Pungmul อิสระของการเคลื่อนไหว แบบร่วมสมัย Traditional. to Contemp  โดย นายผดุง จุมพันธ์ และ 3.โครงการการแข่งขันเต้นนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สมาคมเอทีโอดีเพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon