‘ชนช้างกราฟิก ปี7’ บุกหนองคาย ปลุกพลังศิลปินรุ่นใหม่ใช้ Soft Power สร้างอัตลักษณ์ชุมชน

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กล่าวว่า  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 7) เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power  ส่งเสริมความนิยมไทย ผ่านภูมิปัญญา สินค้าและบริการ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบอย่าง และสร้าง แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบเรขศิลป์สู่ศิลปินรุ่นใหม่ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็น นิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาเรขศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ นฤมิตศิลป์ ครุศิลป์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ โดยรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธ.ค. ทั้งนี้ มุ่งให้เกิดการพัฒนา ทักษะ ประสบการณ์ด้านการออกแบบอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ พร้อมส่งเสริมความสามารถนำองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาและต่อยอดความคิด ในการแปลงต้นทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนต่างๆ ทั้งภูมิปัญญา สินค้า และบริการ ที่มีอยู่ในทุกๆ ด้าน ให้กลายเป็น สินทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรม
นางเกษร กล่าว9jvว่า  ในปีนี้  สศร. ผนึกพลังร่วมกับ จ.หนองคาย  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ โดยจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งนำผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่ชุมชนใน จ.หนองคาย จำนวน 2 ครั้ง  ในช่วงเดือน ธ.ค. 64- ก.พ. 65 เพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สินค้าและบริการของชุมชน เพื่อให้เกิดแนวคิดและนำมาใช้ในการออกแบบ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน ทั้งการออกแบบแบรนด์  การออกแบบสภาพแวดล้อม  การออกแบบชุดบรรจุภัณฑ์สินค้า  การออกแบบชุดสื่อสำหรับโครงการรณรงค์ หรืองานมหกรรมต่าง ๆ  เป็นต้น นอกจากนี้ สศร.จะให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ต่างๆ ผ่านการ ผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบรายการการแข่งขันความรู้และ ทักษะด้านศิลปะร่วมสมัย สาขาเรขศิลป์ รายการชนช้างกราฟิก ปีที่7 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน การออกแบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วย ขณะเดียวกัน สศร. ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนต่างๆ ใน จ. หนองคาย ที่มีความพร้อมทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แปรรูปจากวัตถุดิบในท้องถิ่น งานสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์พื้นถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ให้ได้รับการเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านการออกแบบภาพลักษณ์ของชุมชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและดูรายละเอียดได้ที่ www.ocac.go.th สอบถาม โทร 0-2209-3763,08-1824 -2222

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon