วธ.จัดพิธีมอบประกาศรับรองวัดคาทอลิก 204 แห่ง ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วธ.โดยกรมการศาสนาร่วมกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบประกาศรับรองวัดคาทอลิกให้แก่วัดคาทอลิกที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรับรองเป็นวัดคาทอลิกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกพ.ศ.2564 จำนวน204วัด ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นเกียรติแก่วัดคาทอลิกที่ได้รับการรับรอง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

รัฐมนตรีว่าการวธ.กล่าวต่อว่า การรับรองวัดคาทอลิกเป็นการดำเนินงานตามแนวทางในข้อ 16 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 โดยมิซซังโดยความเห็นชอบของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จะต้องยื่นแบบคำขอให้รับรองวัดคาทอลิก (แบบ คท.๒) ต่อกรมการศาสนา ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ระเบียบฯใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การดำเนินการให้วัดคาทอลิกในประเทศไทยได้รับการรับรองจากภาครัฐ ทั้งนี้ การดำเนินงานในระยะเวลา2 ปีที่ผ่านมากรมการศาสนาได้รับคำขอให้รับรองวัดคาทอลิกจากมิซซัง จำนวนทั้งสิ้น 360 วัด โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับรองแล้ว จำนวน 204 วัด อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับรองเพิ่มเติม จำนวน 41 วัด และอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 115 วัด

“การรับรองวัดคาทอลิกเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่คริสต์ศาสนิกชนในความคงอยู่ของศาสนสถานและมีหลักฐานสำหรับใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของวัดคาทอลิก เป็นแนวทางอุปถัมภ์ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทยอย่างทั่วถึง ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้เป็นกลไกในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต”นายเสริมศักดิื กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image